Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten från till exempel tak, gator eller genomsläpplig mark.

Dagvatten kan vara förorenat av bland annat metaller, olja, bekämpningsmedel och näringsämnen som kväve och fosfor.

Föroreningarna kan skada växt- och djurlivet i sjöar och vattendrag. Kväve och fosfor kan bidra till övergödning vilket orsakar bland annat igenväxning och algblomning.

Föroreningarna kan komma från vägar, industrier, tvätt av fordon, läckage av drivmedel eller ogräsbekämpning.

Dagvatten ingår i benämningen avloppsvatten. Avloppsvatten består av spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, industrier och liknande, det man i vardagen kallar avloppsvatten. Dräneringsvatten faller under dagvatten.

För att få till en långsiktigt och hållbar dagvattenhantering har Mjölby kommun tagit fram en dagvattenpolicy. Policyn beskriver vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i Mjölby kommun. Som en hjälp att nå dagvattenpolicyn har kommunen tagit fram riktlinjer där olika åtgärder presenteras. Åtgärderna berör en eller flera förvaltningar men även fastighetsägare och verksamhetsutövare. Då dagvatten kan bidra till att en vattenförekomst inte uppnår god kemisk eller god ekologisk status har riktvärden det vill säga utsläppshalter för olika ämnen till dagvattnet tagits fram. Riktvärdena är en del av riktlinjedokumentet.

Dagvattenpolicy Pdf, 304 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer dagvatten i Mjölby kommun Pdf, 412 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktvärden dagvatten - utdrag ur Riktlinjer för dagvatten i Mjölby kommun Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

VA-ledningsnät

va-nat@mjolby.se


Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 010 -234 57 48

jessica.johansson@mjolby.se

Senast publicerad