Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten från till exempel tak, gator eller genomsläpplig mark.

Dagvatten kan vara förorenat av bland annat metaller, olja, bekämpningsmedel och näringsämnen som kväve och fosfor.

Föroreningarna kan skada växt- och djurlivet i sjöar och vattendrag. Kväve och fosfor kan bidra till övergödning vilket orsakar bland annat igenväxning och algblomning.

Föroreningarna kan komma från vägar, industrier, tvätt av fordon, läckage av drivmedel eller ogräsbekämpning.

Dagvatten ingår i benämningen avloppsvatten. Avloppsvatten består av spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, industrier och liknande, det man i vardagen kallar avloppsvatten. Dräneringsvatten faller under dagvatten.

Kontakt

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 0142 -857 48

jessica.johansson@mjolby.se


Va-ingenjör

Jimmy Johnsson
Telefon: 0142-850 16

jimmy.johnsson@mjolby.se