Mjölby kommun, länk till startsidan

Framkomlighet

Tillgänglighet

Har du svårt att gå eller har du en synnedsättning?
Mjölby kommun arbetar för ökad tillgänglighet och att det ska bli enklare att ta sig fram på gator och torg.

Exempel på enkelt avhjälpta hinder

  • Fysiska hinder, exempel tunga dörrar, mindre nivåskillnader, ojämn markbeläggning, svårforcerade ränndalar och trottoarkanter ska undanröjas.
  • Hinder i form av bristande kontrastmarkering och varningsmarkering ska undanröjas.
  • Hinder i form av bristande skyltning och brister i ljudmiljön ska undanröjas.
  • Hinder i form av bristande eller bländande belysning ska undanröjas.
  • Hinder i form av brister i utformning och placering av fast inredning samt felaktigt placerade eller utformade manöverdon, ska undanröjas.
  • Hinder i form av bristande utformning av biluppställningsplatser för handikappfordon ska undanröjas.
  • Hinder i form av brister i lekplatsers utformning eller utrustning ska undanröjas.

Exempel på åtgärder i gatumiljön

I gatumiljön är det främst vid övergångsställen, busshållplatser och parkeringsplatser som vi gör åtgärder för att undanröja svårforcerade kanter och att kontrast- och varningsmarkera.

Övergångsställena byggs om så att de fungerar både för dig som använder rullator eller rullstol och för dig med synnedsättning. Delen för rullatorer och rullstolar får en jämn och slät passage. Delen för personer med synnedsättningar har en sex centimeter hög kantsten och en rad med supervita plattor för att markera övergångsstället.

Det behövs också någon form av ledning så att man kan hitta övergångsstället. Ibland fungerar gräs eller husfasad som naturlig ledning, ibland behöver vi skapa en ledning av vågade plattor.

Anmäl ett enkelt avhjälpt hinder

Upplever du svårigheter med en plats eller lokal? Anmäl det i vår tjänst för synpunkter och felanmälan. Ange platsen eller namnet på lokalen och dess adress, vilket typ av hinder och dina egna kontaktuppgifter.

Synpunkter och felanmälan Länk till annan webbplats.

Mer information om tillgänglighet

Arbetet med tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder styrs av plan- och bygglagen Boverkets föreskrifter.

Näringsidkare, fastighetsägare och kommuner ska fortlöpande undanröja enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Med enkelt avhjälpta hinder menas hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Öppettider medborgarservice
Måndag- torsdag klockan 7.30-16.30Fredag klockan 7.30-16
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?