Mjölby kommun, länk till startsidan

Trafikregler och trafiksäkerhet

Mjölbys, liksom hela Sveriges trafiksäkerhetsarbete bygger på Nollvisionen - att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Visionen innebär bland annat att trafikanter ska följa regler men om en olycka händer ska väg- och gatusystemet vara så säkert att konsekvenserna inte leder till död eller svåra skador.

Kommunen arbetar enligt ett trafiksäkerhetsprogram som visar vilka platser som är i störst behov och vilka åtgärder som gör störst nytta. Vi har också som mål att minska olyckor som berott på halka, att sänka hastigheterna och bygga fler säkra passager. Kommunen gör regelbundet uppföljningar på hur trafiken utvecklas när det gäller bland annat trafikflöden och trafikolyckor.

Hastighetsgränser

I huvudsak gäller hastighetsgränserna 30, 40 och 60 kilometer i timmen i Mjölby kommun. Gatorna har fått en hastighet beroende på hur de ser ut, hur omgivningen ser ut och vilken typ av trafik som går där.

Principer för hastighetsgränser

  • Gångfartsområde eller gågata är  Områden och gator med många korsande fotgängare eller cyklister. Gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför biltrafiken som har en begränsad framkomlighet.I bostadsområden och på gator där gång- och cykeltrafik sker i blandtrafik är det 30 kilometer i timmen.
  • I industriområden, på bussgator, på vissa matargator och på de större gatorna eller huvudlederna där det är blandtrafik är det 40 kilometer i timmen. Gång- och cykeltrafikanterna har oftast en separerad bana men korsar både på ordnade passager och spontant.
  • På de stora infartslederna där gång- och cykeltrafikanter är separerade och där passagerna enbart sker på ordnade passager är det 60 kilometer i timmen.

Lokala trafikföreskrifter (LTF)

Kommunen, länsstyrelsen och Polisen har rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter. Lokala trafikföreskrifter gäller inom ett speciellt område eller en plats, de märks oftast ut med vägmärken för att visa var och hur bestämmelsen gäller.

Exempel på lokala trafikföreskrifter

  • förbud mot trafik
  • hastighetsbegränsningar
  • parkering och parkeringsförbud

Som trafikant är du skyldig att känna till de allmänna trafikföreskrifterna. Alla trafikföreskrifter finns i en digital, nationell databas där kommun, gata eller föreskrifter är sökbara på olika sätt.

Transportstyrelsens databas om trafikföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomgångskörning

Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö i Mjölby kommun, får en förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon hållas i gång i högst en minut.

Detta gäller inte om:

  1. trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, till exempel i i trafikkö
  2. motorn hålls i gång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller för fordon som stannat vid broöppning och järnvägsövergång.

Strategier för ökad trafiksäkerhet

Du kan förebygga olyckor genom att hålla rent och snyggt runt din fastighet till exempel klippa häckar och buskage eller, efter tillstånd från service- och teknikförvaltningen, placera blomlådor på er bostadsgata om ni upplever att trafiken håller för hög hastighet.

Häckar och buskage

Sänk hastigheten med blomlådor

Transportdispens

Ska du köra inom Mjölby kommun med ett fordon där längden, bredden eller tyngden överskrider trafikförordningen behövs kommunens tillstånd.

Ansökan ska lämna senast en vecka innan transporten är tänkt att äga rum. Kommer transporten att gå i flera kommuner söks dispens hos Trafikverket.

Ansökan inom Mjölby kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gällande fler kommuner, hos Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Öppettider medborgarservice
Måndag- torsdag klockan 7.30-16.30Fredag klockan 7.30-16
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?