Mjölby kommun, länk till startsidan

Revisionsplan

Revisionsplan för 2024. Syftet med revisionsplanen är att på ett överskådligt sätt redovisa innehållet i revisionen för aktuellt år. Revisionsplanen är flexibel och kan justeras under året.

Den förtroendevalda revisorns uppdrag

Den förtroendevalda revisorns uppdrag regleras i kommunallagens 12 kap. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas ansvarsområden i den utsträckning som följer av God revisionssed. Revisorerna har att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om nämndernas och styrelsens interna kontroll är tillräcklig.

Revisorernas uppdrag i kommunala bolag och stiftelser är i stort sett detsamma men den främsta skillnaden är att en lekmannarevisor inte granskar räkenskaperna. Det uppdraget har en auktoriserad revisor. Uppdraget att granska bolagets interna kontroll
har såväl lekmannarevisorerna som auktoriserad revisor.

Ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande innebär att:

 • Verksamhetens resultat lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande och andra föreskrifter som gäller för verksamheten,
 • Verksamheten klarar att genomföra sitt uppdrag med tillgängliga resurser,
 • Styrelsen och nämnden har en styrning och uppföljning mot mål och beslut,
 • Verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning utifrån fullmäktiges beslut.

Revisionens granskning fokuserar på de uppdrag som fullmäktige överlämnat till styrelsen eller nämnden och de mål som ställts upp av fullmäktige. Rättvisande räkenskaper innebär att:

 • Redovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ekonomisk ställning,
 • Delårsrapport och årsredovisning är upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.

Räkenskaperna ska upprättas i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Rådet för kommunal redovisning (RKR) är normbildande för god redovisningssed. Rådet lämnar rekommendationer som ska följas av kommunerna.

Tillräcklig intern kontroll

Att den interna kontrollen är tillräcklig innebär att det finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner, som på en rimlig nivå säkerställer att:

 • Verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv,
 • Informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig,
 • De regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs.

Det är styrelse och nämnder som har ansvar för den interna kontrollen inom sina verksamheter. Styrelsen har därtill ofta ett övergripande ansvar för kommunens system och rutiner för den interna kontrollen.

Förtroendevalda revisorer och sakkunniga

För räkenskapsåren 2023–2026 har följande revisorer valts på uppdrag av kommunfullmäktige:

 • Monika Gideskog (ordförande)
 • Per Petersén (vice ordförande)
 • Thomas Sunnerfjord
 • Gunilla Hansson
 • Magnus Gustafsson
 • Bill Sjölund
 • Tony Lingeby

Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga granska och pröva den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen och god revisionssed. De förtroendevalda revisorerna har anlitat PwC som sakkunnigt biträde under räkenskapsåren 2023–2026.

Revisionsinsatser 2024

Revisionens anslag för köp av verksamhet

Anslagets fördelning avseende köp av verksamhet återfinns i bilaga 1 Budget köp av verksamhet 2024.

Koppling till riskanalys

2024 års revisionsplan bygger på en dokumenterad riskanalys. Riskanalysen omfattar tre steg, inventera, analysera och bedöma risker. Riskanalysen minskar revisionsrisken, dvs. att inte granska det som är mest väsentligt. Med risker avses händelser och företeelser som hotar eller hindrar att uppdrag kan genomföras och att mål för verksamheten nås samt att det sker på avsett och säkert sätt.

Årlig granskning

Granskningen är årlig och avser den verksamhet som sker under ett räkenskapsår. Granskningen är avslutad när alla revisionsobjekt samt årsredovisningen är granskad. Det innebär att granskningen tidsmässigt sträcker sig in på kommande räkenskapsår.

Den årliga granskningen består av tre delar:

 • Grundläggande granskning
 • Granskning av delårsrapport och årsredovisning
 • Fördjupad granskning

Grundläggande granskning

Grundläggande granskning genomförs av samtliga styrelser och nämnder varje år. Den grundläggande granskningen innehåller:

 • Granskning av måluppfyllelse
 • Granskning av styrning och intern kontroll

Den grundläggande granskningen är inriktad på att översiktligt bedömamåluppfyllelsen samt om styrelse eller nämnd har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter. Granskningen ska vara så omfattande att den ger en stabil grund för revisionens och lekmannarevisionens bedömningar i revisionsberättelsen/granskningsrapporten.

Granskning av de finansiella delarna av delårsrapport och årsredovisning

Revisionen granskar och bedömer om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om delårsrapport och årsredovisning är upprättade i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen genomförs av sakkunnigt biträde självständigt utifrån standard för kommunal räkenskapsrevision. Granskningen av delårsrapporten är översiktlig, till skillnad från den mer omfattande granskningen av årsredovisningen.

Granskning av mål för god ekonomisk hushållning och balanskrav

Granskning av kommunens måluppfyllelse avseende fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Revisionen bedömer om resultaten i delårsrapport och årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om inklusive mål för ekonomisk hushållning.

Lekmannarevision - granskning av bolag

Lekmannarevisorn och auktoriserad revisor arbetar sidoordnade och självständigt med sina respektive uppdrag. Uppdragen överlappar delvis varandra – särskilt vid granskningen av bolagets interna kontroll, som båda ska granska och pröva.

Det är viktigt för lekmannarevisorerna och auktoriserad revisor att komma överens om hur de ska samverka och hur de ska arbeta i den del där deras uppdrag överlappar varandra. Lekmannarevisorerna uttalar sig i en granskningsrapport om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt, om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna kan också redogöra för viktiga iakttagelser och lämna särskilda upplysningar som behöver komma till ägarens kännedom. Lekmannarevisorernas uppdrag är definierat i aktiebolagslagen (ABL 10 kap. 3 §). För revisionsår 2024 kommer en grundläggande granskning att genomföras som underlag till Lekmannarevisorernas uttalande i sina granskningsrapporter.

Fördjupad granskning utöver den grundläggande granskning kan bli aktuellt under året. Revisionsplan med tillhörande projektplaner tas då fram och beslutas av berörd lekmannarevisor och stäms av med revisionskollegiet.

I Mjölby kommun granskar lekmannarevisorerna följande bolag:

Bolag Ägarandel Lekmannarevisor

 • Bostadsbolaget i Mjölby AB Helägt Per Petersén, lekmannarevisor, Monika Gideskog, lekmannarevisor
 • Fastighets AB Mjölby, Industribyggnader, FAMI Helägt Thomas Sunnerfjord, lekmannarevisor, Gunilla Hansson, lekmannarevisor
  Gallerian i Mjölby AB Helägt dotter bolag FAMI, Thomas Sunnerfjord, lekmannarevisor, Gunilla Hansson, lekmannarevisor
 • Stallhöjden Fastighets AB Helägt dotterbolag FAMI, Thomas Sunnerfjord, lekmannarevisor, Gunilla Hansson, lekmannarevisor
 • Gillestugan i Skänninge AB Ej aktivt Thomas Sunnerfjord, lekmannarevisor
  Gunilla Hansson, lekmannarevisor
 • Mjölby-Svartådalen Energi AB 49 % av aktierna, Monika Gideskog, lekmannarevisor
 • Mjölby Kraftnät AB Bill Sjölund, lekmannarevisor

Fördjupad granskning

Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och där revisionen och lekmannarevisionen bedömer att den grundläggande granskningen inte är tillräcklig. Fördjupade granskningar är avgränsade och inriktade på en viss verksamhet, process eller rutin. De kan genomföras inom hela revisionsuppdraget – måluppfyllelse, styrning och intern kontroll samt räkenskaper.

Omfattningen på fördjupade granskningar kan variera, men ska följa de krav på projektplaner och rapporter som definieras i God revisionssed samt i SKYREV:s vägledningar och rekommendationer.

Revisorerna ser utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys, skäl att särskilt granska nedanstående områden inom ramen för 2024 års ekonomiska anslag:

 • Område: Myndighetsutövning – Bygglov, planberedskap
 • Område: Samgranskning med regionen – Nära vård
 • Område: Krisberedskap

För respektive granskningsinsats kommer projektplan med beskrivning av syfte och
revisionsfrågor samt revisionskriterier att tas fram och beslutas av revisionen.

Övriga granskningsinsatser

Förstudie: Syftet med en förstudie är att vi revisorer ska få ett underlag för att kunna ta beslut om behov av eventuell fördjupad granskning ska genomföras inom området. Förstudien kan ses som en fördjupad risk- och väsentlighetsanalys inom området. Uppföljande granskning: De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag på åtgärder som bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för genomförande.

En viktig del av revisionens arbete är därför att följa upp tidigare genomförda granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa och om den granskade organisationen tagit till sig kritik, synpunkter och förslag.

Förslag 2024: Integrations och mångfaldsarbete (2021) Se sammanställning för tidigare genomförda granskningar, bilaga 2.

Dialog och kommunikation

Nämnder och kommunstyrelsen

Under årets andra hälft kommer vi att träffa samtliga nämnders och kommunstyrelsen presidier. Vid dessa träffar kommer även under året genomförda granskningar att diskuteras. Revisionen kommer särskilt att ställa frågor kopplade till bland annat nämndernas arbete med krisberedskap och IT-säkerhet vid dessa träffar. Kommunfullmäktige träffar vi minst två gånger per år.

Revisorerna följer löpande samtliga nämnder genom att läsa protokoll. Revisorerna har delat upp protokollsläsningen sinsemellan enligt nedan. Vid varje revisionsmöte redogör respektive revisor för av som framkommit i protokollsläsningen.

Följande uppdelning gäller:

Nämnd Revisor

 • Samhällsbyggnadsnämnden Monika Gideskog, Magnus Gustafsson
 • Omsorg- och socialnämnden Per Petersén, Monika Gideskog
 • Utbildningsnämnden Thomas Sunnerfjord, Gunilla Hansson
 • Kultur- och fritidsnämnden Thomas Sunnerfjord, Gunilla Hansson
 • Kommunstyrelsen Alla
 • Miljönämnden - värdkommun Mjölby (gemensam nämnd)
 • Tony Lingeby, Bill Sjölund
 • Byggnämnden Tony Lingeby, Bill Sjölund
 • Valnämnden Magnus Gustafsson
 • Överförmyndarnämnden - värdkommun Motala (gemensam nämnd)
  Magnus Gustafsson

Övriga uppdrag - stiftelser och samordningsförbund

Ur revisionsgruppen ska även, enligt beslut i kommunfullmäktige, utses revisorer till
kommunens stiftelser.

 • Stiftelser Lekmannarevisor
 • Stiftelsen Härsnäs Missionhus Bill Sjölund, lekmannarevisor Thomas Sunnerfjord, lekmannarevisor
 • Stiftelsen Sommen Tony Lingeby, lekmannarevisor Thomas Sunnerfjord, lekmannarevisorssuppleant
 • Samordningsförbund Revisor Samordningsförbundet Västra Östergötland Monika Gideskog

Kommunfullmäktiges presidium

I början av varje revisionsår för att diskutera revisionsplan kommande år samt summera året som gått och ansvarsfrågan. Vidare träffar revisionen presidiet under hösten för att diskutera budget, aktuella frågor och utlåtande i samband med behandling av delårsrapporten.

Revisionsplan 2024 Pdf, 430.2 kB.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag - torsdag: 7.30-16.30Fredag: 7.30-16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?