Mjölby kommun, länk till startsidan

Revisionsplan

Revisionsplan för 2023. Syftet med revisionsplanen är att på ett överskådligt sätt redovisa innehållet i revisionen för aktuellt år. Revisionsplanen är flexibel och kan justeras under året.

Den förtroendevalda revisorns uppdrag

Den förtroendevalda revisorns uppdrag regleras i kommunallagens 12 kap. I uppdraget
ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas ansvarsområden i den utsträckning som följer av God revisionssed.

Revisorerna har att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om nämndernas och styrelsens interna kontroll är tillräcklig.

Revisorernas uppdrag i kommunala bolag och stiftelser är i stort sett detsamma men den främsta skillnaden är att en lekmannarevisor inte granskar räkenskaperna. Det
uppdraget har en auktoriserad revisor. Uppdraget att granska bolagets interna kontroll
har såväl lekmannarevisorerna som auktoriserad revisor.

Ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande innebär att:

 • Verksamhetens resultat lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för verksamheten,
 • Verksamheten klarar att genomföra sitt uppdrag med tillgängliga resurser,
 • Styrelsen och nämnden har en styrning och uppföljning mot mål och beslut,
 • Verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning utifrån fullmäktiges beslut.

Revisionens granskning fokuserar på de uppdrag som fullmäktige överlämnat till styrelsen eller nämnden och de mål som ställts upp av fullmäktige.

Rättvisande räkenskaper innebär att:

 • Redovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ekonomisk ställning,
 • Delårsrapport och årsredovisning är upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.

Räkenskaperna ska upprättas i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommunal verksamhet.
Rådet för kommunal redovisning (RKR) är normbildande för god redovisningssed. Rådet lämnar rekommendationer som ska följas av kommunerna.

Tillräcklig intern kontroll

Att den interna kontrollen är tillräcklig innebär att det finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner, som på en rimlig nivå säkerställer att:

 • Verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv,
 • Informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig,
 • De regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs.

Det är styrelse och nämnder som har ansvar för den interna kontrollen inom sina verksamheter.Styrelsen har därtill ofta ett övergripande ansvar för kommunens system och rutiner för den interna kontrollen.

Förtroendevalda revisorer och sakkunniga

För räkenskapsåren 2023–2026 har följande revisorer valts på uppdrag av
kommunfullmäktige:

 • Monika Gideskog (ordförande)
 • Per Petersén (vice ordförande)
 • Thomas Sunnerfjord
 • Gunilla Hansson
 • Magnus Gustafsson
 • Bill Sjölund
 • Tony Lingeby

Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga granska och pröva
den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen och god revisionssed. De förtroendevalda revisorerna har anlitat PwC som sakkunnigt biträde under
räkenskapsåren 2023–2026.

Revisionens anslag för köp av verksamhet

Anslagets fördelning avseende köp av verksamhet återfinns i bilaga 1 Budget köp av
verksamhet 2023.

Koppling till riskanalys

2023 års revisionsplan bygger på en dokumenterad riskanalys. Riskanalysen omfattar tre steg, inventera, analysera och bedöma risker.

Riskanalysen minskar revisionsrisken, dvs. att inte granska det som är mest väsentligt. Med risker avses händelser och företeelser som hotar eller hindrar att uppdrag kan genomföras och att mål för verksamheten nås samt att det sker på avsett och säkert sätt.

Årlig granskning

Granskningen är årlig och avser den verksamhet som sker under ett räkenskapsår.
Granskningen är avslutad när alla revisionsobjekt samt årsredovisningen är granskad.
Det innebär att granskningen tidsmässigt sträcker sig in på kommande räkenskapsår.
Den årliga granskningen består av tre delar:

 • Grundläggande granskning
 • Granskning av delårsrapport och årsredovisning
 • Fördjupad granskning

Grundläggande granskning
Grundläggande granskning genomförs av samtliga styrelser och nämnder varje år. Den
grundläggande granskningen innehåller:

 • Granskning av måluppfyllelse
 • Granskning av styrning och intern kontroll

Den grundläggande granskningen är inriktad på att översiktligt bedöma måluppfyllelsen samt om styrelse eller nämnd har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter.

Granskningen ska vara så omfattande att den ger en stabil grund för revisionens och
lekmannarevisionens bedömningar i revisionsberättelsen/granskningsrapporten.

Granskning av delårsrapport och årsredovisning

Revisionen granskar och bedömer om räkenskaperna ger en rättvisande bild av
verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om delårsrapport och
årsredovisning är upprättade i enlighet med LKBR och god redovisningssed i
kommunal verksamhet. Revision sker enligt standard för kommunal räkenskapsrevision
(nytt från 2023).

Granskning av mål för god ekonomisk hushållning och balanskrav

Granskning av kommunens måluppfyllelse avseende fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning. Revisionen bedömer om resultaten i delårsrapport och
årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om inom ramen för god
ekonomisk hushållning.

Lekmannarevision - granskning av bolag

Lekmannarevisorn och auktoriserad revisor arbetar sidoordnade och självständigt med
sina respektive uppdrag. Uppdragen överlappar delvis varandra – särskilt vid
granskningen av bolagets interna kontroll, som båda ska granska och pröva.

Det är viktigt för lekmannarevisorerna och auktoriserad revisor att komma överens om hur de ska samverka och hur de ska arbeta i den del där deras uppdrag överlappar varandra.

Lekmannarevisorerna uttalar sig i en granskningsrapport om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt, om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna kan också redogöra för viktiga iakttagelser och lämna särskilda
upplysningar som behöver komma till ägarens kännedom. Lekmannarevisorernas
uppdrag är definierat i aktiebolagslagen (ABL 10 kap. 3 §). I Mjölby kommun granskar lekmannarevisorerna följande bolag

 • Bostadsbolaget i Mjölby AB, Helägt, Per Petersén, lekmannarevisor, Monika Gideskog, lekmannarevisor
 • Fastighets AB Mjölby Industribyggnader, FAMI, Helägt, Thomas Sunnerfjord, lekmannarevisor, Gunilla Hansson, lekmannarevisor
 • Gallerian i Mjölby AB Helägt dotterbolag FAMI, Thomas Sunnerfjord, lekmannarevisor, Gunilla Hansson, lekmannarevisor
 • Stallhöjden Fastighets AB Helägt dotterbolag FAMI, Thomas Sunnerfjord, lekmannarevisor Gunilla Hansson, lekmannarevisor
 • Gillestugan i Skänninge AB Ej aktivt Thomas Sunnerfjord, lekmannarevisor
  Gunilla Hansson, lekmannarevisor
 • Mjölby-Svartådalen Energi AB 49 procent av
  aktierna, Monika Gideskog, lekmannarevisor
 • Mjölby Kraftnät AB Bill Sjölund, lekmannarevisor

För revisionsår 2023 kommer en grundläggande granskning att genomföras som
underlag till Lekmannarevisorernas uttalande i sina granskningsrapporter.
Fördjupad granskning utöver den grundläggande granskning kan bli aktuellt under året.

Revisionsplan med tillhörande projektplaner tas då fram och beslutas av berörd
lekmannarevisor och stäms av med revisionskollegiet.

Fördjupad granskning

Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och där
revisionen och lekmannarevisionen bedömer att den grundläggande granskningen inte
är tillräcklig.

Fördjupade granskningar är avgränsade och inriktade på en viss verksamhet, process
eller rutin. De kan genomföras inom hela revisionsuppdraget – måluppfyllelse, styrning
och intern kontroll samt räkenskaper.

Omfattningen på fördjupade granskningar kan variera, men ska följa de krav på
projektplaner och rapporter som definieras i God revisionssed samt i SKYREV:s
vägledningar och rekommendationer.

Revisorerna ser utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys, skäl att särskilt granska nedanstående områden inom ramen för 2023 års ekonomiska anslag:

 • Område: Myndighetsutövning
 • Område: Kompetensförsörjning
 • Område: Utbildning (vuxenutbildning)

Övriga granskningsinsatser

Förstudie: Syftet med en förstudie är att vi revisorer ska få ett underlag för att kunna ta
beslut om behov av eventuell fördjupad granskning ska genomföras inom området. Förstudien kan ses som en fördjupad risk- och väsentlighetsanalys inom området.Revisionen har ännu inte beslutat att genomföra någon förstudie.

Uppföljande granskning: De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta
förslag på åtgärder som bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och
därmed också i tid för genomförande.

En viktig del av revisionens arbete är därför att följa upp tidigare genomförda
granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa och om den
granskade organisationen tagit till sig kritik, synpunkter och förslag.

En uppföljande granskning kommer att göras av tidigare genomförd granskning av
kompetensförsörjning med fokus på vidtagna åtgärder med anledning av granskning
resultat och lämnade rekommendationer. Se sammanställning för tidigare genomförda
granskningar.

Dialog och kommunikation

Under årets andra hälft kommer vi att träffa samtliga nämnders och kommunstyrelsen presidier.

Vid dessa träffar kommer även under året genomförda granskningar att diskuteras. Revisionen kommer särskilt att ställa frågor kopplade till bland annat nämndernas arbete med krisberedskap och hantering av eventuella bisysslor vid dessa träffar. Kommunfullmäktige träffar vi minst två gånger per år.

Revisorerna följer löpande samtliga nämnder genom att läsa protokoll. Revisorerna har delat upp protokollsläsningen sinsemellan enligt nedan. Vid varje revisionsmöte redogör respektive revisor för av som framkommit i protokollsläsningen.

Följande uppdelning gäller:
Samhällsbyggnadsnämnden Monika Gideskog, Magnus Gustafsson
Omsorg- och socialnämnden Per Petersén, Monika Gideskog
Utbildningsnämnden Thomas Sunnerfjord, Gunilla Hansson
Kultur- och fritidsnämnden Thomas Sunnerfjord, Gunilla Hansson
Kommunstyrelsen Alla
Miljönämnden - värdkommun Mjölby
(gemensam nämnd) Tony Lingeby, Bill Sjölund
Byggnämnden Tony Lingeby, Bill Sjölund
Valnämnden Magnus Gustafsson
Överförmyndarnämnden - värdkommun Motala (gemensam nämnd) Magnus Gustafsson

Övriga uppdrag - stiftelser och samordningsförbund

Ur revisionsgruppen ska även, enligt beslut i kommunfullmäktige, utses revisorer till
kommunens stiftelser.

Stiftelsen Härsnäs Missionhus Bill Sjölund, lekmannarevisor Thomas Sunnerfjord, lekmannarevisor
Stiftelsen Sommen Tony Lingeby, lekmannarevisor, Thomas Sunnerfjord, lekmannarevisorssuppleant
Samordningsförbundet Västra Östergötland Monika Gideskog

Kommunfullmäktiges presidium

I början av varje revisionsår för att diskutera revisionsplan kommande år samt summera året som gått och ansvarsfrågan. Vidare träffar revisionen presidiet under hösten för att diskutera budget, aktuella frågor och utlåtande i samband med behandling av delårsrapporten.

Monika Gideskog, ordförande
Per Petersén
Thomas Sunnerfjord
Gunilla Hansson
Bill Sjölund
Tony Lingeby
Magnus Gustafsson

Revisionsplan 2023 Pdf, 304.6 kB.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag - torsdag: 7.30-16.30Fredag: 7.30-16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?