Mjölby kommun, länk till startsidan

Läsanvisning till naturvårdsprogrammets objektskatalog

Naturvårdsprogrammets beskrivning av värdefulla naturområden i kommunen, den så kallade objektsdelen, har en mängd information. Nedan följer en enkel läsanvisning för att underlätta användandet.

Namn: Objektets namn är hämtat från fastigheten där objektet ligger eller från närmaste gård eller hus. Om området har ett egen, känt namn, används det.

Värdeaspekter: Objektet kan vara värdefullt ur olika aspekter. Dessa anges med förkortningar i objektsbeskrivningarna och är rangordnade med den som mest bidrar till värdet först.

De värdeaspekter som används är:

 • Bi - biologi med underaspekten
  • (B) botanik, växter
  • (N) naturtyp
  • (Z) zoologi, djur
 • F - friluftsliv
 • G - geovetenskap
 • K - kulturmiljö
 • L - landskapsbild

Naturvärdesklass: Objektets klass säger hur värdefullt objektet är. Den motsvarar områdets färg på kartan. Om objektet är skyddat till exempel som naturreservat har det bokstaven S direkt efter klassningen. Geovetenskapliga naturvärden har rastrerats i respektive naturvärdesklass färg. Områdena är ofta stora och rymmer ibland också andra naturvärden med annan klassning. Följande naturvärdesklasser har använts:

 1. Röd färg på kartan - område av högt värde i ett nationellt perspektiv
 2. Grön färg på kartan - område av högt värde i ett regionalt perspektiv
 3. Grön färg på kartan - område av ett högt värde i ett kommunalt perspektiv
 4. Grön färg på kartan - område av ett högt värde i ett lokal perspektiv

Naturvärdesbedömningar: En sammanfattande bedömning av områdets naturvärden.

Beskrivning: Här beskrivs objektets läge. Ingående naturtyper, vegetationstyper, karakteristiska och intressanta arter tas också upp, liksom andra aspekter, till exempel geologiska förhållanden, förekomst av friluftsliv och kulturmiljöer inom området. Markanvändning, skötsel och mänsklig påverkan kommenteras. 

Bihållande av värden: Redovisar kortfattat hur objektet bör skötas och vad det inte får utsättas för om dess naturvärden ska bevaras. Detta ska ses som en rekommendation och är alltså inte tvingande. Avvägningar mot andra intressen har inte gjorts och hänsyn till kostnader och genomförbarhet har inte tagits.

Skydd: Eventuella skydd enligt miljöbalken eller annan lagstiftning.

Ytterligare kunskap: Här föreslås ytterligare naturinventeringar som behövs för kännedomen om objektet.

Artlista: I artlistan anges företrädesvis signalarter och andra särskilt intressanta eller sällsynta arter som hittats inom objektet. Är uppgifterna gamla framgår vilket årtal de härstammar ifrån. 

Rödlistande arter: Anger rödlistade arter som noterats i området. Respektive arts hotkategori enligt rödlistan från 2010 anges inom parentes. 

Fältkontroll: Anger datum för senaste naturvärdesinventeringen i objektet, alternativt när objektet senast besöktes i syfte att kontrollera aktualiteten i områdesbeskrivning och naturvärdesbedömning

Referenser: De inventeringar som tidigare gjorts inom objektet anges här. Om ett objekt helt eller delvis beskrevs i föregående naturvårdsprogram, framgår i referenslistan genom hänvisning till objektsnumret i gamla objektskatalogen. 

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?