Mjölby kommun, länk till startsidan

Naturvård

Naturvård innebär att förvalta naturen åt framtida generationer till exempel genom att skydda värdefulla naturområden eller förbättra levnadsvillkoren för hotade djur- och växtarter.

Naturvårdsprogram

Mjölby har ett kommunalt naturvårdsprogram med mål och riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete som även omfattar en digital karta med värdefulla naturområden i kommunen. Till alla områden finns en områdesbeskrivning som du kommer åt genom att klicka på området på kartan. Mer information om programmet och kartan finns på sidan om naturvårdsprogram.

Miljönämnden ska bevaka naturvårdens intressen exempelvis i samband med bygglov och annan fysisk planering. Andra arbetsuppgifter är att arbeta med naturinventeringar och ge råd och information till andra förvaltningar och till allmänheten. En viktig uppgift är också att visa naturen i kommunen till exempel genom att ta fram informationsmaterial och hålla naturguidningar.

Kommunen förvaltar Skogssjöområdets naturreservat som är ett skogsreservat med spännande geologi, intressant djur- och växtliv, bad och camping strax norr om Mjölby tätort.

De flesta ärenden som berör naturmiljön handläggs annars av Länsstyrelsen i Östergötland. Det kan till exempel gälla tillstånd till täktverksamhet eller reservatsfrågor och dispenser från skyddsföreskrifter. Dessutom krävs samråd med Länsstyrelsen Östergötland eller anmälan vid olika ingrepp, bland annat grävarbeten och utfyllnad, dikesrensning, husbehovstäkter eller anläggning av dammar. För dessa ärenden ta direktkontakt med Länsstyrelsen Östergötland.

Naturvårdsprojekt

En del i det kommunala naturvårdsarbetet är att driva naturvårdsprojekt. Projekten kan till exempel handla om att ta fram informationsfoldrar, förbättra naturstigar eller inventera värdefull natur.

Många av kommunens naturvårdsprojekt är medfinansierade av statliga bidrag, så kallade LONA- och LOVA-bidrag. Markägare, ideella föreningar och organisationer kan också söka bidraget. Du är välkommen att höra av dig till miljökontoret om du vill bolla idéer kring naturvårdsprojekt du själv vill bedriva.

LONA- och LOVA-bidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens arbete med biologisk mångfald

Mjölby kommun jobbar aktivt med att förstärka den biologiska mångfalden i staden. 2016 startades projektet "Tätortens träd" som en del i det arbetet. I projektet ingår bland annat att skapa så kallade faunadepåer. En faunadepå är död ved som placerats ut eller lämnats för att gynna olika organismer. Det kan vara liggande stockar, en hög med grenar eller en högstubbe. Den murknande veden utgör sedan både mat och husrum för ett stort antal djur och växter.

Död ved är en bristvara i dagens hårt brukade landskap. Många växter och djur som lever på, och av, död ved har därför blivit sällsynta och hotade. Betydelsen av död ved för den biologiska mångfalden är väl känd och uppmärksammas bland annat i det nationella miljömålet "Levande skogar", där ökande mängd död ved i vårt landskap är ett tydligt mål.

Två platser där kommunen skapat faunadepåer är Kilängen i Mantorp och Vasaparken i Mjölby. På Kilängen växer flera hundra år gamla ekar som utgör livsmiljö för ett stort antal växter och djur. Det är dock ont om död ved på Kilängen. Genom att tillföra ekstockar i så kallade faunadepåer blir förutsättningarna ännu bättre för de arter som är beroende av ek och ekved i olika stadier.

Du kan själv hjälpa hotade arter genom att skapa din egen faunadepå. Spara till exempel gamla träd, stockar eller högar med grenar och ris i din trädgård så har du gjort en viktig insats för den biologiska mångfalden.

Naturguidebok

Att öka kunskapen om biologisk mångfald hos allmänheten är ett av naturvårdens viktigaste arbeten. Därför presenteras några av kommunens guldkorn i en naturguidebok. Med ett lättsamt språk, många färgglada foton och detaljerade kartor tar guideboken med dig ut till några av kommunens riktiga "naturpärlor".

Naturguiden är på drygt 100 sidor och berättar historien om Mjölby kommuns landskap från istid till nutid. Boken avslutas med att mer ingående presentera 25 fina och besöksvänliga naturområden. Här förklaras också begrepp som allemansrätt, naturreservat och biologisk mångfald. Dessutom presenteras några specifika arter som finns i kommunen.

Naturguiden är gratis och finns att hämta i kommunens reception samt på turistinformationen i Skänninge.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Navigera vidare