Mjölby kommun, länk till startsidan

Naturvårdsprogram

Mjölby har ett kommunalt naturvårdsprogram med mål och riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete som även omfattar en digital karta med värdefulla naturområden i kommunen. År 2001 antog kommunfullmäktige det första naturvårdsprogrammet för Mjölby kommun.

Om naturvårdsprogrammet

Syftet är dels att styra kommunens naturvårdsarbete och dels fungera som ett aktuellt planeringsunderlag vid olika prövningar och ställningstaganden som rör markanvändning.

Programmet omfattar hela kommunen geografiskt och består av en programdel och en objektskatalog.

Programdelen beskriver de åtgärder som behöver göras för att bevara och utveckla de höga naturvärden som finns i kommunen. Objektskatalogen beskriver särskilda områden och platser i kommunen med kända höga naturvärden. Det kan vara allt från stora värdefulla geologiska bildningar som Mjölbyfältet eller Ljunaområdet till små sumpskogar på enstaka hektar. Objektskatalogen reviderades under 2010. Programdelen har reviderats under 2012 och fastställts av kommunstyrelsen i början av 2013.

Använd nedanstående länkar om du vill ladda ner naturvårdsprogrammet eller titta på tillhörande kartor. Till alla områden finns en områdesbeskrivning som du kommer åt genom att klicka på området på kartan. 

Kommunens roll

Miljönämnden ska bevaka naturvårdens intressen exempelvis i samband med bygglov och annan fysisk planering. Andra arbetsuppgifter är att arbeta med naturinventeringar och ge råd och information till andra förvaltningar och till allmänheten. En viktig uppgift är också att visa naturen i kommunen till exempel genom att ta fram informationsmaterial och hålla naturguidningar.

Kommunen förvaltar Skogssjöområdets naturreservat som är ett skogsreservat med spännande geologi, intressant djur- och växtliv, bad och camping strax norr om Mjölby tätort.

De flesta ärenden som berör naturmiljön handläggs annars av länsstyrelsen i Östergötlands län. Det kan till exempel gälla tillstånd till täktverksamhet eller reservatsfrågor och dispenser från skyddsföreskrifter.

Dessutom krävs samråd med Länsstyrelsen Östergötland eller anmälan vid olika ingrepp, bland annat grävarbeten och utfyllnad, dikesrensning, husbehovstäkter eller anläggning av dammar. För dessa ärenden ta direktkontakt med Länsstyrelsen Östergötland.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?