Mjölby kommun, länk till startsidan

Naturvårdsprogram

Mjölby har ett naturvårdsprogram med mål och riktlinjer för hur kommunen ska sköta naturen. Det används både för att styra naturvårdsarbetet och som underlag vid beslut om markanvändning. Programmet innehåller också en digital karta som visar viktiga kända naturområden.

Mjölby kommun naturvårdsprogram består av:

Programdel - förklarar vilka åtgärder som behövs för att bevara och utveckla de värdefulla naturområden som finns i kommunen.

Åtgärder enligt Naturvårdsprogram

Objektskatalog - beskriver områden och platser i kommunen som har höga naturvärden. Det kan vara allt från stora geologiska formationer som Mjölbyfältet till små sumpskogar. Dessa objekt publiceras i en digital karta.

Karta: Naturvårdsprogrammets objektskatalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läsanvisningar till objektskatalogen

Kommunens roll

Miljönämnden ska bevaka naturvårdens intressen exempelvis i samband med bygglov och annan fysisk planering. Andra arbetsuppgifter är att arbeta med naturinventeringar och ge råd och information till andra förvaltningar och till allmänheten. En viktig uppgift är också att visa naturen i kommunen till exempel genom att ta fram informationsmaterial och hålla naturguidningar.

Kommunen förvaltar Skogssjöområdets naturreservat som är ett skogsreservat med spännande geologi, intressant djur- och växtliv, bad och camping strax norr om Mjölby tätort.

De flesta ärenden som berör naturmiljön handläggs annars av länsstyrelsen i Östergötlands län. Det kan till exempel gälla tillstånd till täktverksamhet eller reservatsfrågor och dispenser från skyddsföreskrifter.

Dessutom krävs samråd med Länsstyrelsen Östergötland eller anmälan vid olika ingrepp, bland annat grävarbeten och utfyllnad, dikesrensning, husbehovstäkter eller anläggning av dammar. För dessa ärenden ta direktkontakt med Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?