Mjölby kommun, länk till startsidan

Nybyggnadskarta

I samband med bygglovansökan krävs en situationsplan. Inom detaljplanelagda områden ska situationsplanen alltid baseras på en aktuell nybyggnadskarta.

När behövs en nybyggnadskarta?

I samband med bygglovansökan krävs alltid situationsplan. Inom detaljplanelagda områden ska situationsplanen alltid baseras på en aktuell nybyggnadskarta. Att situationsplanen ska baseras på en nybyggnadskarta kan även krävas i andra fall till exempel om bygglovet avser byggnation utanför detaljplan men med anslutning till kommunalt VA eller vid byggnation nära fastighetsgräns.

Bygglovenheten beslutar om nybyggnadskarta krävs, vi hjälper dig om du har frågor om vilken typ av kartunderlag som du behöver för din situationsplan.

Vi använder tre typer av kartor för bygglovansökan.

Karta upprättas för ny- och tillbyggnad som ska anslutas till VA-nätet inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Granskning och mätning utförs i fält. Kartan tas fram i skala 1:400 eller 1:1000.

 

Nybyggnadskartan utgör en samlad redovisning av:

 • fastighetens exakta mått och läge redovisade med fastighetsgränser och gränspunkter
 • gällande planer, byggnadsreglerande bestämmelser och officialrättigheter för aktuell fastighet t ex planbestämmelser, strandskydd, fornlämningar, servitut, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggningar
 • befintliga byggnadsverk
 • markhöjdskillnader redovisade med fem stycken markhöjdpunkter
 • vägar, gator och gatuhöjder (befintliga och/eller projekterade)
 • markanordningar till exempel staket och stödmur
 • anslutningspunkter för vatten och avlopp (dagvatten, spillvatten), redovisade med höjd och dimension för anslutande förbindelsepunkt

Upprättas då ny- och tillbyggnad inte skall VA-anslutas. Granskning och mätning utförs i fält. Kartan tas fram i skala 1:400 eller 1:1000.

 

Förenklad nybyggnadskarta utgör en samlad redovisning av:

 • fastighetens exakta mått och läge redovisade med fastighetsgränser och gränspunkter
 • gällande planer, byggnadsreglerande bestämmelser och officialrättigheter för aktuell fastighet t ex planbestämmelser, strandskydd, fornlämningar, servitut, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggningar
 • befintliga byggnadsverk
 • vägar och gator
 • markanordningar till exempel staket och stödmur

Upprättas vid enklare tillbyggnad så som uterum, murar, plank mm. Vid mindre nybyggnader och tillbyggnader utanför detaljplanelagt område kan även dessa karttyper användas. Granskning och mätning utförs i fält. Kartan tas fram i skala 1:400 eller 1:1000.

 

Utdrag ur baskartan utgör en samlad redovisning av:

 • fastighetens läge redovisade med fastighetsgränser och gränspunkter
 • gällande planlinjer
 • befintliga byggnadsverk
 • vägar och gator
 • markanordningar till exempel staket och stödmur

Så beställer du en nybyggnadskarta

Du beställer din karta via vår e-tjänst nedan genom att loggar du in med e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på Min sida längst upp på sidan.

Ska du beställa för ett företag eller förening kommer du att fylla i företagets/föreningens uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets/föreningens ärende.

Saknar du e-legitimation kan du använda beställningsblanketten nedan.

Beställ karta Pdf, 159.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Kart- och mätenheten
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?