Sprinkler

Alla sprinklerinstallationer ska ansökas om och godkännas av VA‐huvudmannen. Blankett för ansökan om sprinkleranslutning ska lämnas till VA‐huvudmannen för bedömning och godkännande innan anslutning eventuellt kan ske.

Enligt Vattentjänstlagen har VA‐huvudmannen ingen skyldighet att tillåta anslutning av en sprinkleranläggning och kan således neka anslutning med bland annat hänsyn till kapacitet, vattentillgång och säkerhet.

Sprinkleranslutningar utan VA‐huvudmannens godkännande kan åläggas att kopplas ur eller byggas om enligt VA‐huvudmannens anvisningar. Eventuella kostnader för sådana åtaganden står fastighetsägaren för.

Inom Mjölby kommun tillåts endast sprinkleranläggning av typen tank/reservoar. I undantagsfall kan direktanslutning av sprinkleranläggning tillåtas. I första hand ska då gemensam servisledning för sprinkler och dricksvatten användas.

Om befintlig sprinkleranläggning ska förändras måste VA‐huvudmannen kontaktas och förändringen ansökas om enlig ovan.

Vid sprinkleranslutning gäller följande:

  • Ett sprinkleravtal ska upprättas mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren där villkoren för sprinkleranläggningens inkoppling avtalas. Avtalet ska vara signerat innan inkoppling av sprinkleranläggning till det kommunala vattenledningsnätet medges. Saknas avtal ska ett sådant upprättas.
  • VA-huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
  • Vattenförbrukning ska i första hand fastställas genom mätning. VA-huvudmannen tillhandahåller mätaren och den förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen väljer dimension på vattenmätare i samråd med fastighetsägaren. Fastighetsägaren ansvarar för att mätarplatsen är godkänd enligt huvudmannens anvisningar.
  • Det ska råda fullgott skydd mot återströmning av sprinklervatten tillbaka till vattenledningsnätet.
  • Då tank/reservoar fylls på eller när sprinklersystemet fylls med vatten ska VA-huvudmannen informeras om det innan. Detta görs till VA-verket på 070-281 27 34.
  • Fastighetsägaren står för de eventuella kostnader som kan uppstå för VA-huvudmannen vid anläggandet av sprinkleranläggningen.
  • Brukningsavgift, det vill säga en löpande avgift, debiteras fastighetsägaren enligt huvudmannens vid varje tidpunkt gällande taxa.
  • Gällande regelverk för sprinkler och återströmningsskydd ska följas.

Kontakt

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 010-234 57 48

jessica.johansson@mjolby.se

Senast publicerad