Revisorer

Kommunrevisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som kontrollerar och följer upp Mjölby kommun, de kommunalägda bolagen och den sammanställda redovisningen. Revisorerna arbetar förebyggande i dialog med nämnder, styrelser och kommunens bolag.

Opartiska och självständiga

Varje revisor är en egen myndighet, med rätt och skyldighet att agera och uttala sig självständigt. Revisorerna får inte vara partiska eller ta politiska hänsyn. De väljer självständigt vad som ska granskas, gör självständiga analyser och bedömningar och rapporterar till kommunfullmäktige.

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. Granskningen baseras på en ingående väsentlighets- och riskanalys, som revideras varje år.

Den kommunala revisionen är lagstadgad. Vad som gäller i fråga om revisionen av styrelse och nämnder finns stadgat i Kommunallagen.

Revisorerna granskar nämnder, styrelser och bolag med avseende på

 • ändamålsenlighet, verksamhetens effektivitet och kvalitet 
 • ekonomi, om resurser och resultat står i rimlig proportion till varandra, produktivitet
 • räkenskaper, om redovisningen är lagenlig och ger en rättvisande bild
 • internkontroll, om ledning, styrning, kontroll och uppföljning är tillfredställande, samt 
 • det professionella granskningsarbetet genomförs av upphandlade revisionskonsulter.

Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Granskningsuppdraget enligt 12 kap 1§ 1 st i kommunallagen är att årligen i den omfattning som följer god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, beredningarnas, nämndernas och de kommunala bolagens verksamhetsområde.

För att efterleva god revisionssed kommer de förtroendevalda med stöd av sakkunniga biträden att genomföra en grundläggande granskning enligt nedanstående punkter.

 • Löpande följa och vara insatta i den kommunala verksamheten genom att
  läsa protokoll, beslutsunderlag och andra dokument.
 • Upprätthålla en kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen, nämnder,
  förvaltningar och de kommunala bolagen genom möten och löpande
  kontakter. Träffar kan även ske i samband med utförd granskning. Besök i
  verksamheten kan bli aktuellt.
 • Nyckeltal och andra mått kommer att efterfrågas och genom sakkunnig tas
  fram för de områden som i riskanalysen visat skäl att följas ytterligare.
 • Vid granskning av de kommunala bolagen kallas bolagets ordförande och
  ledning till en träff under året. Den auktoriserade revisorn kan kallas vid
  samma tillfälle.
 • Revisorerna kommer även att medverka vid vissa av intervjuerna som sker i
  verksamheten i samband med fördjupade granskningar.

Revisionen granskar årligen kommunens delårsbokslut och årsbokslut.

För ovanstående ansvarar de fem förtroendevalda revisorerna samfällt men en
specialisering finns fördelad utifrån de ansvarsområden vi har att granska. Dessa
är;

Tekniska nämnden: Yngve Welander, Per Petersén
Omsorg- och socialnämnden: Yngve Welander, Per Petersén
Utbildningsnämnden: Anna-Stina Palm, Thomas Sunnerfjord
Kultur- och fritidsnämnden: Thomas Sunnerfjord, Lovisa Fallman
Kommunstyrelsen: Yngve Welander, Per Petersén
Miljönämnden: Anna-Stina Palm, Lovisa Fallman
Byggnads- och räddningsnämnden: Anna-Stina Palm, Per Petersén
Valnämnden: Yngve Welander
Överförmyndarnämnden: Thomas Sunnerfjord
Samordningsförbundet Västra Östergötland: Anna-Stina Palm

Revisorerna ser utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys, skäl att särskilt granska
nedanstående processer inom ramen för 2021 års ekonomiska anslag:

 • Arbetslöshet - omsorgs- och socialnämnden
  Bristfällig integration av nyanlända i samhället leder till svårigheter att klara
  egenförsörjning genom studier eller arbete. Andel som lämnat
  etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar visar på låga
  procentsatser, strukturellt liknande kommuner hade mer än dubbelt så hög
  procentsats under 2019. Granskning inriktas mot bl a samverkan.
 • Skolresultat - utbildningsnämnden
  Skolresultaten sjunker. Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i
  alla ämnen var 64,2 %. Granskningen riktas mot styrning och utveckling av
  undervisningen (systematiskt kvalitetsarbete inkl. resursfördelning)
 • Socialtjänstens förebyggande och uppsökande arbete - omsorgs- och
  socialnämnden
  En oro bland grupper av ungdomar med ett normbrytande beteende ger skäl att
  granska socialtjänstens förebygganden arbete.

Uppföljande granskningar kommer att göras gällande;:

 • Ändamålsenlig ekonomistyrning - kommunstyrelsen
  Granskningen inriktas främst mot budgetprocesser och underlag för
  resurstilldelning samt kommunstyrelsen roll att leda och samordna
 • Lokalförsörjningsprocessen med koppling till detaljplaneprocessen, berör flera
  nämnder.
  Att verksamheter inte har ändamålsenliga lokaler kan medföra väsentliga brister
  för nämndernas verksamhet. Utbildningsnämnden verksamhet uppfattas som
  speciellt utsatt.
 • Granskning av styrelsen och tekniska nämnden som gjordes 2019 visade på inte
  helt ändamålsenliga rutiner och tillräckliga beslutsunderlag.
  Bygg- och räddningsnämndens åtagande kring god planberedskap och effektiv
  handläggningsprocess bedöms ej uppnås för helåret 2020.
  Inom samhällsplaneringsprocessen området gjordes dessutom en granskning
  2020. Processerna följs upp under senare delen av året.

Antagen revisionsplan kan komma att justeras eller utökas under året till följd av
inträffade händelser.

Planering av lekmannarevisionen tecknas i särskild revisionsplan.

Yngve Welander, ordförande Per Petersén vice ordförande
Lovisa Fallman, Anna-Stina Palm, Thomas Sunnerfjord

Revisonsplan 2021 som pdf Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapporter

Kommunrevisorer

Ordförande

Yngve Welander (M)


Vice ordförande

Per Petérsen (S)


Politikerregister, kontaktuppgifter till alla förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.