Revisorer

Kommunrevisionen är ett demokratiskt kontrollinstrument som kontrollerar och följer upp Mjölby kommun, de kommunalägda bolagen och den sammanställda redovisningen. Revisorerna arbetar förebyggande i dialog med nämnder, styrelser och kommunens bolag.

Opartiska och självständiga

Varje revisor är en egen myndighet, med rätt och skyldighet att agera och uttala sig självständigt. Revisorerna får inte vara partiska eller ta politiska hänsyn. De väljer självständigt vad som ska granskas, gör självständiga analyser och bedömningar och rapporterar till kommunfullmäktige.

Revisorerna ska årligen granska all verksamhet. Granskningen baseras på en ingående väsentlighets- och riskanalys, som revideras varje år.

Den kommunala revisionen är lagstadgad. Vad som gäller i fråga om revisionen av styrelse och nämnder finns stadgat i Kommunallagen.

Revisorerna granskar nämnder, styrelser och bolag med avseende på

 • ändamålsenlighet, verksamhetens effektivitet och kvalitet 
 • ekonomi, om resurser och resultat står i rimlig proportion till varandra, produktivitet
 • räkenskaper, om redovisningen är lagenlig och ger en rättvisande bild
 • internkontroll, om ledning, styrning, kontroll och uppföljning är tillfredställande, samt 
 • det professionella granskningsarbetet genomförs av upphandlade revisionskonsulter.

Syftet med revisionsplanen är att på ett överskådligt sätt redovisa innehållet i revisionen för aktuellt år. Revisionsplanen är flexibel och kan justeras under året.

Den förtroendevalda revisorns uppdrag

Den förtroendevalda revisorns uppdrag regleras i kommunallagens 12 kap. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas ansvarsområden i den utsträckning som följer av God revisionssed. Revisorerna har att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om nämndernas och styrelsens interna kontroll är tillräcklig.

Revisorernas uppdrag i kommunala bolag och stiftelser är i stort sett detsamma men den främsta skillnaden är att en lekmannarevisor inte granskar räkenskaperna. Det uppdraget har en auktoriserad revisor. Uppdraget att granska bolagets interna kontroll har såväl lekmannarevisorerna som auktoriserad revisor.

Ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande innebär att:

 • Verksamhetens resultat lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för verksamheten,
 • Verksamheten klarar att genomföra sitt uppdrag med tillgängliga resurser,
 • Styrelsen och nämnden har en styrning och uppföljning mot mål och beslut,
 • Verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning utifrån fullmäktiges beslut.
  Revisionens granskning fokuserar på de uppdrag som fullmäktige överlämnat till styrelsen ellernämnden och de mål som ställts upp av fullmäktige.

Rättvisande räkenskaper innebär att:

 • Redovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ekonomisk ställning,
 • Delårsrapport och årsredovisning är upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.
 • Räkenskaperna ska upprättas i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Rådet för kommunal redovisning (RKR) är normbildande för god redovisningssed. Rådet lämnar rekommendationer som ska följas av kommunerna.

Tillräcklig intern kontroll

Att den interna kontrollen är tillräcklig innebär att det finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner, som på en rimlig nivå säkerställer att:

 • Verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv,
 • Informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig,
 • De regler och riktlinjer som finns för verksamheten följs.

Det är styrelse och nämnder som har ansvar för den interna kontrollen inom sina verksamheter.Styrelsen har därtill ofta ett övergripande ansvar för kommunens system och rutiner för den interna kontrollen.

Förtroendevalda revisorer och sakkunniga

För räkenskapsåren 2019–2022 har följande revisorer valts på uppdrag av
kommunfullmäktige:

 • Yngve Welander (ordf)
 • Per Petersén (vice ordf)
 • Thomas Sunnerfjord
 • Anna-Stina Palm
 • Anders Fallman (fr o m april 2021)

Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga granska och pröva
den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen och god revisionssed. De förtroendevalda revisorerna har anlitat PwC som sakkunnigt biträde under räkenskapsåren 2019–2022.

Revisionsinsatser år 2022

Revisionens anslag

För år 2022 är revisionens totala anslag 1 250 tkr. Anslagets fördelning avseende köp av
verksamhet återfinns i bilaga 1 Budget köp av verksamhet 2022.

Koppling till riskanalys
2022 års revisionsplan bygger på en dokumenterad riskanalys, bilaga 2. Riskanalysen omfattar tre steg, inventera, analysera och bedöma risker. Riskanalysen minskar revisionsrisken, dvs. att inte granska det som är mest väsentligt. Med risker avses händelser och företeelser som hotar eller hindrar att uppdrag kan genomföras och att mål för verksamheten nås samt att det sker på avsett och säkert sätt.

Årlig granskning
Granskningen är årlig och avser den verksamhet som sker under ett räkenskapsår. Granskningen är avslutad när alla revisionsobjekt samt årsredovisningen är granskad.

Det innebär att granskningen tidsmässigt sträcker sig in på kommande räkenskapsår.
Den årliga granskningen består av tre delar:

 • Grundläggande granskning
 • Granskning av delårsrapport och årsredovisning
 • Fördjupad granskning

Grundläggande granskning
Grundläggande granskning genomförs av samtliga styrelser och nämnder varje år. Den
grundläggande granskningen innehåller:

 • Granskning av måluppfyllelse
 • Granskning av styrning och intern kontroll

Den grundläggande granskningen är inriktad på att översiktligt bedöma måluppfyllelsen
samt om styrelse eller nämnd har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp till
mål, beslut och föreskrifter.

Granskningen ska vara så omfattande att den ger en stabil grund för revisionens och
lekmannarevisionens bedömningar i revisionsberättelsen/granskningsrapporten.

Granskning av delårsrapport och årsredovisning

Revisionen granskar och bedömer om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om delårsrapport och årsredovisning är upprättade i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Granskningen utgår från riskanalysen.

Revisionen bedömer också om resultaten i delårsrapport och årsredovisningen är förenliga med de mål fullmäktige beslutat om, inklusive mål om god ekonomisk hushållning.

Granskningen av delårsrapporten är översiktlig, till skillnad från den mer omfattande
granskningen av årsredovisningen.

Lekmannarevision - granskning av bolag

Lekmannarevisorn och auktoriserad revisor arbetar sidoordnade och självständigt med sina respektive uppdrag. Uppdragen överlappar delvis varandra – särskilt vid
granskningen av bolagets interna kontroll, som båda ska granska och pröva.

Det är viktigt för lekmannarevisorerna och auktoriserad revisor att komma överens om hur de ska samverka och hur de ska arbeta i den del där deras uppdrag överlappar varandra.
Lekmannarevisorerna uttalar sig i en granskningsrapport om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt, om verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisorerna kan också redogöra för viktiga iakttagelser och lämna särskilda upplysningar som behöver komma till ägarens kännedom. Lekmannarevisorernas
uppdrag är definierat i aktiebolagslagen (ABL 10 kap. 3 §).

I Mjölby kommun granskar lekmannarevisorerna följande bolag:

 • Bostadsbolaget i Mjölby AB. Ägarandedel: Helägt. Lekmannarevisorer: Yngve Welander och Per Petersén
 • Fastighets AB Mjölby Industribyggnader, FAMI. Ägarandedel: Helägt. Lekmannarevisorer: Thomas Sunnerfjord
 • Gallerian i Mjölby AB. Ägarandedel: Helägt dotterbolag FAMi. Lekmannarevisorer: Thomas Sunnerfjord
 • Mjölby-Svartådalen Energi AB. Ägarandedel: 49 % av aktierna. Lekmannarevisorer: Yngve Welander och Per Petersén
 • Gillestugan i Skänninge AB. Ägarandel: Ej aktivt.

För revisionsår 2022 kommer en grundläggande granskning att genomföras som underlag till Lekmannarevisorernas uttalande i sina granskningsrapporter.

Fördjupad granskning utöver den grundläggande granskning som kommer att genomföras kan bli aktuell under året. Revisionsplan med tillhörande projektplaner tas då fram och beslutas av revisionskollegier.

Fördjupad granskning

Fördjupade granskningar genomförs där riskanalysen visar på stora risker och där revisionen och lekmannarevisionen bedömer att den grundläggande granskningen inte är tillräcklig.

Fördjupade granskningar är avgränsade och inriktade på en viss verksamhet, process eller rutin. De kan genomföras inom hela revisionsuppdraget – måluppfyllelse, styrning
och intern kontroll samt räkenskaper.

Omfattningen på fördjupade granskningar kan variera, men ska följa de krav på projektplaner och rapporter som definieras i God revisionssed samt i SKYREV:s vägledningar och rekommendationer.

Revisorerna ser utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys, skäl att särskilt granska nedanstående processer inom ramen för 2022 års ekonomiska anslag:

 • Område: Styrning, ledning och uppföljning stora investeringsprojekt
 • Område: Hållbarhetsfrågor
 • Område: Förtroendekänsligt. Granskningsinsats: Intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor

Övriga granskningsinsatser
Revisionen har även beslutat att genomföra följande förstudier/uppföljande granskningar:

 • Förstudie om kommunens arbete med att förebygga, förhindra och upptäcka
  välfärdsfusk och välfärdsbrott.


Förstudien ska ge en bild av kommunens arbete med att förebygga, förhindra och
upptäcka välfärdsfusk och välfärdsbrott. Syftet med förstudien är att revisorerna ska få
ett underlag för att kunna ta beslut om behov av eventuell fördjupad granskning ska
genomföras inom området. Förstudien kan ses som en fördjupad risk- och
väsentlighetsanalys inom området.

 • Uppföljning av tidigare genomförda granskningar

Dialog och kommunikation

Nämnder och kommunstyrelsen
Under årets andra hälft kommer vi att träffa samtliga nämnders och kommunstyrelsen presidier.

Vid dessa träffar kommer även under året genomförda granskningar att diskuteras. Kommunfullmäktige två gånger per år.

Revisorerna följer löpande samtliga nämnder genom att läsa protokoll. Revisorerna har delat upp protokollsläsningen sinsemellan enligt nedan. Vid varje revisionsmöte redogör respektive revisor för av som framkommit i protokollsläsningen.

Tekniska nämnden, revisor: Yngve Welander, Per Petersén

Omsorg- och socialnämnden, revisor: Yngve Welander, Per Petersén

Utbildningsnämnden, revisor: Anna-Stina Palm, Thomas Sunnerfjord

Kultur- och fritidsnämnden, revisor: Thomas Sunnerfjord, Anders Fallman

Kommunstyrelsen, revisor: Yngve Welander, Per Petersén

Miljönämnden Anna-Stina Palm, Anders Fallman

Byggnads- och räddningsnämnden, revisor: Anna-Stina Palm, Per Petersén

Valnämnden, revisor: Yngve Welander

Överförmyndarnämnden, revisor: Thomas Sunnerfjord

Samordningsförbundet Västra Östergötland, revisor: Anna-Stina Palm

Kommunfullmäktiges presidium

I början av varje revisionsår för att diskutera revisionsplan kommande år samt summera året som gått och ansvarsfrågan. Vidare träffar revisionen presidiet under hösten för att diskutera budget, aktuella frågor och utlåtande i samband med behandling av delårsrapporten.

Yngve Welander, ordförande

Per Petersén, vice ordförande

Anna-Stina Palm

Thomas Sunnerfjord
Anders Fallman

I bilagor finns granskninginsats/köp av verksamhet

Revisionsplan 2022 Pdf, 162 kB.

Revisionsrapporter

Kommunrevisorer

Ordförande

Yngve Welander (M)


Vice ordförande

Per Petérsen (S)


Politikerregister, kontaktuppgifter till alla förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad