Mjölby kommun, länk till startsidan

Kundundersökning om vårt företagsklimat

För Mjölby kommun är det viktigt med ett bra företagsklimat. För att vi ska kunna fortsätta utveckla och förbättra vår service till dig är vi nyfikna på vad du som företagare tycker om det vi gör. Ett sätt att göra det på är med hjälp av kundundersökningar. Mjölby kommun har valt att använda sig av Insikt. Det är en servicemätning av kommuners myndighetsutövning som görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Mjölby kommun kan svara på många frågor och har mycket information att ge till både redan befintliga företagare och till företagare som funderar på att etablera sig i kommunen. Mjölby kommuns service och bemötande blir därför en viktig del i vårt dagliga arbete för ett bra företagsklimat. Vi vill uppmuntra tillväxt och utveckling.

Ett bra företagsklimat

Ett bra företagsklimat gör kommunen till en mer spännande plats där idéer och innovationer växer fram och som kan bidra till att fler vill flytta hit och etablera sig.
Det får vår ekonomi att växa, nya jobb skapas och kommunens skatteintäkter ökar.

För att vi som kommun ska må bra och utvecklas över tid, är det viktigt att vi kan erbjuda våra företag en bra plats att utöva sin verksamhet på. Vi vill att alla ska få ett bra bemötande när de är i kontakt med Mjölby kommun i olika frågor.

Vad är Insiktsmätning?

Mjölby kommun har under flera år deltagit i SKR:s servicemätning Insikt. Det är en årlig undersökning som mäter kvaliteten på kommuners myndighetsutövning. Från och med mätåret 2024 fokuserar insiktsmätningen på tio specifika myndighetsområden. Fyra av dem är obligatoriska och ingår i en sammanlagd ranking. De obligatoriska myndighetsområdena är bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Om du är företagare och har haft ett myndighetsärende med Mjölby kommun får du efter att ärendet avslutats en enkät utskickad till dig via e-post. Enkäten innehåller frågor som berör serviceområdena information, tillgänglighet, bemötande, kompetens rättssäkerhet och effektivitet.

Svaren hjälper oss

Dina svar hjälper oss så vi vet vad vi kan förbättra i kontakten med dig som driver företag i Mjölby kommun. Resultaten utgör ett konkret verktyg för kommunens förbättringsarbete och eftersom samma undersökning görs av många av Sveriges kommuner kan vi också lära av varandra. Ta chansen att vara med och påverka.

Svaren som kommer in från Insiktsmätningen används för statistiska ändamål. All data som lagras i SKR:s databas är anonymiserad, vilket betyder att det inte går att identifiera specifika personer eller företag.

På SKR:s webbplats hittar du resultat från tidigare års undersökningar. I april, året efter mätåret, offentliggör SKR de nationella resultaten och kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat Länk till annan webbplats.
Öppna jämförelse Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.

Syftet med Insiktsmätningen

Enligt förvaltningslagen ska ärenden handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. På liknande sätt ska upphandlingslagar värna om skattemedlen och säkra en sund konkurrens.

Undersökningen kommer att ge svar på hur väl kommunen svarar upp mot dessa mål utifrån ett kundperspektiv, men också vad som bör förbättras för att öka kundnöjdheten. Insiktsmätningen

  • erbjuder kommunerna konkreta verktyg för förbättringsarbete genom att fokusera på områden som de själva kan påverka.
  • det är endast företagare och andra kunder som haft direkt kontakt med kommunens tjänster som deltar, vilket ger en relevant bedömning av servicen.
  • möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner, vilket kan stimulera till utveckling och förbättringar i kommunernas myndighetsutövning.

Alla kommuner som deltar i Insiktsmätningen kan följa sina resultat löpande via en webbportal som tydligt visar utvecklingen över tid. Portalen är till viss del öppen för allmänheten men för kommunspecifika och fördjupade resultat krävs en inloggning.

Genom Insiktmätningen får kommunerna en chans att se hur väl de lyckas med sin myndighetsutövning ur ett företagsperspektiv. Resultaten kan användas för att identifiera förbättringsområden.

Du kan läsa mer om Insiktsmätningen på skr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler kundundersökningar

Mjölby kommun arbetar med ständiga förbättringar för att kvaliteten på vår service och våra tjänster ska bli bättre. Via länken kan du läsa om de olika kundundersökningar Öppnas i nytt fönster. som vi genomför och även jämföra oss med andra kommuner.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?