Hur fungerar en kommun?

I Sverige finns tre demokratiskt valda nivåer. På riksnivå är det riksdag och regering, på regional nivå regioner (landsting) och på lokal nivån är det kommunen. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet

En kommun är en politiskt styrd organisation med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Som medborgare i MJölby kommun bestämmer du vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i allmänna val vart fjärde år.

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunens förtroendevalda beslutar över olika områden i kommunen. Varje område har en nämnd som ansvarar för den löpande verksamheten där de förtroendevalda fattar beslut som påverkar just det området.

Kommunerna ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område. Bland uppgifterna finns förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att driva enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala förtroendevalda.

Förutom de obligatoriska uppgifter som regering och riksdag tagit fram, gör det kommunala självstyret det möjligt för kommunen att själv styra över hur den ska fördela sina resurser och sköta sina arbetsuppgifter. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet.

Det här måste kommunen erbjuda:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Hälso- och sjukvård i hemmet (för personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta sig till vårdcentralen) 
 • Rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
 • Bostadsförsörjning
 • Gator

Det här är frivilligt för kommunen att erbjuda:

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur
 • Konsumentrådgivning

Senast publicerad