Hur går det till att fatta beslut?

Det kommunala självstyrelset ger Mjölby kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet. Men varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler. Här kan du läsa hur nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut.

Många länkar i kedjan...

Det nämndsadministrativa flödet kan liknas vid en kedja. Kedjan innefattar alla steg från det att en allmän handling kommer in till, eller upprättas inom, myndigheten fram till dess ärendet avslutas och arkiveras.

Alla länkar i kedjan har betydelse för hur återsökningen av information kommer att fungera, inte bara för stunden utan även i framtiden, och för hur offentlighetsprincipen efterlevs.

Ärendet kommer in

Ärendet kommer in. Ett ärende kan vara en skrivelse från någon myndighet, ett företag, en privatperson, någon tjänsteman eller från någon annan nämnd inom staden. Det kan till exempel vara en remiss  från ett statligt verk, en utredning eller en detaljplan företag eller privatperson. Det kan också vara en handling som upprättats av myndigheten.

Registrering

Ärendet registreras (diarieförs) och får ett unikt diarienummer och stämplas med ankomstdatum. Diarienumret används för att hålla reda på respektive ärende och underlätta sökning, samt för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in. Om handlingen tillhör ett  redan befintlig ärende återfinns den i myndighetens diarium och registreras på samma ärendenummer.

Beredning

Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Tjänstemän inom den egna nämnden kan bereda och lämna ett förslag till beslut i ärendet. Om synpunkter på ärendet behövs från annan myndighet eller en nämnd inom kommunen skickas en remiss. Därigenom får alltså andra myndigheter, organisationer eller nämnder möjlighet att lämna synpunkter på ärendet.

När ett ärende är färdigberett tas det upp på en föredragningslista till den politiska nämnden.

Beslut och protokoll

Nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har sammanträde, beslutar i ärendet och skriver protokoll. En tjänsteperson kan också besluta i ärenden. Handlingar är offentliga innan nämnden tar beslut. Protokollet blir allmän handling när det är justerat.

Expediering och arkivering

Beslutet expedieras till berörda förvaltningar som verkställer beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

Senast publicerad