Mjölby kommun, länk till startsidan

Vad är avgiftsgrundande inkomst?

Avgiften baseras på hushållets beräknade bruttoinkomst under kommande läsår. Med bruttoårsinkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster under inkomstslaget tjänst (på skattedeklarationen) samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet (på skattedeklarationen)

Avgiftsreduceringar

Basbelopp 2024 = 57 300 kronor

Inkomst (hushåll), 0-6 basbelopp - Gratis
(upp till 343 800 kronor)

Inkomst (hushåll), 6-8 basbelopp - 75 procents reducering
(343 801 kronor - 458 400 kronor)

Inkomst (hushåll), 8-10 basbelopp - 50 procents reducering
(458 401 kronor - 573 000 kronor)

Regler

 1. Den procentuella reduceringen beräknas på det belopp man får efter att rabatter dragits från terminsavgifterna.
 2. Du ansöker om avgiftsreducering inför varje nytt läsår.
 3. Kulturskolan gör stickprovskontroller för att säkerställa att rätt inkomstuppgifter lämnats in.

Exempel på vad som räknas som inkomst

 • Lön före skatt (bruttolön) och andra skattepliktiga inkomster
 • Semesterersättning
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Bilersättningar
 • Föräldrapenning
 • Familjehemsföräldrars arvodesdel
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Sjukpenning och sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning, arbetsmarknadsstöd och aktivitetsstöd
 • Familjepenning
 • Inkomst av tjänst utomlands (ska inräknas så länge hushållsgemenskap råder även om någon är folkbokförd i annat land)
 • Egen företagare; överskott i inkomstslaget ”näringsverksamhet” enligt inkomstskattelagen.

Exempel på vad som inte räknas som inkomst

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)
 • Studielån och studiebidrag
 • Underhållsbidrag och underhållsstöd
 • Etableringsersättning

Kontakt

Kulturskolan
Besöksadress
Lagmansgatan 34, 595 52 Mjölby
Telefon enhetschef:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?