Mjölby kommun, länk till startsidan

Bidragsregler antagen av kultur- och fritidsnämnden

Från den 1 juli 2023 gäller de nya bidragsreglerna. Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 14 juni 2023.

Inledning

En omfattande och stimulerande fritid är en av de viktigaste komponenterna för att invånarna i Mjölby kommun ska trivas och vilja bo där. Det ideella föreningslivet bidrar med en stor del av kommunens utbud av bra och varierande aktiviteter vilket i sin tur också i hög grad medverkar till att uppfylla kommunens vision 2045 där ”Ett blomstrande kultur- och fritidsutbud samt ett ovanligt rikt föreningsliv bidrar till det goda livet här”

Kultur och fritidsnämnden har i uppdrag att i egen regi och genom att stödja föreningslivet, skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunens invånare att utöva aktiviteter som bidrar till en varierande och innehållsrik fritid. En del av nämndens stöd utgörs av direkta bidrag, en annan del genom att tillhandahålla kommunala lokaler/anläggningar med subventionerade hyror. Stöd ges även till de föreningar som äger och förvaltar egna anläggningar.

Allmänna bestämmelser

För att en förening ska kunna söka föreningsbidrag krävs att föreningen är registrerad i kommunens föreningsregister. För att bli godkänd och registrerad ska protokoll från möte vid föreningens bildande alternativt årsmöte, stadgar samt intyg om organisationsnummer lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningen ska också göra en föreningsregistrering via föreningsregistret på kommunens hemsida.

Följande generella regler gäller:

 1. Föreningen ska ha antagit skriftligt utformade stadgar och ha stadgeenligt vald styrelse. Förening ska hålla årsmöte på vilket verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna föredras och godkänns. Förening ska ha ett organisationsnummer hos Skatteverket samt e-post adress och ha sitt säte i Mjölby kommun
 2. Föreningen ska ha en vald styrelse och antagna stadgar. Föreningen ska vara öppen för alla samt uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer
 3. Föreningens verksamhet ska vara trygg, drogfri och inkluderande, fri från kränkningar/mobbning, hot, våld, övergrepp och alla former av diskriminering
 4. Föreningen ska årligen, efter genomfört årsmöte, uppdatera föreningens kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister
 5. Medlem ska ha betalat av föreningen fastställd medlemsavgift eller annan handling som styrker medlemskapet

Föreningsbidrag – villkor

Alla registrerade föreningar har möjlighet att söka kommunens olika former av föreningsbidrag. Under respektive bidragsrubrik anges de speciella regler och villkor som gäller för de olika bidragsformerna.

Utöver de generella reglerna gäller följande för de föreningar som upprätthåller eller ansöker om kommunalt stöd:

 • Samtliga bidrag söks digitalt via kommunens hemsida, webansökan - föreningsbidrag
 • Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse ska årligen laddas upp på föreningens sida i föreningsregistret.
 • Beviljade bidrag utbetalas endast till den sökande föreningens registrerade konto.
 • Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet och att föreningen kan avstängas från möjligheten att erhålla bidrag.

Förväntansdokument

Samtliga föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och som erhåller verksamhetsbidrag är skyldiga att ta del av, behandla och skriva under kommunens förväntansdokument. Uppföljning och uppdatering sker i samband med ordinarie dialogmöte.

Dialogmöten

Dialogmöten genomförs vartannat år och är obligatoriskt för de föreningar som erhåller något av följande bidrag:

 • Verksamhetsbidrag/driftbidrag/hyresbidrag
 • Bidrag till funktionsrättsförening
 • Bidrag till pensionärsförening
 • Bidrag till hembygds- och bygdegårdsförening

Dialogmötet syftar till att följa upp respektive förenings verksamhet, lyfta eventuella problem/utmaningar, framtidsfrågor, i förekommande fall utvärdera och teckna nya avtal, följa upp förväntansdokument med berörda föreningar.

Avdrag vid försent inlämnad ansökan

Vid försent inlämnad ansökan görs avdrag från sökt/beviljat bidrag enligt följande:

 • Ansökan lämnad upp till 10 dagar försent, avdrag 25 procent
 • Ansökan lämnad 10 till 30 dagar försent, avdrag 50 procent
 • Ansökan lämnad mer än 30 dagar försent, avdrag 100 procent

Undantag

Förening med säte i annan kommun kan efter särskild prövning erhålla bidrag för verksamhet som bedrivs i Mjölby kommun.

Ekonomiska föreningar samt fackliga och andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen är inte berättigade till bidrag och föreningstaxa. Exempel på sådana föreningar/organisationer är personalklubbar, skol-, student- och föräldraföreningar.

Bidrag ges inte till politisk eller religiös verksamhet. Däremot kan politiska och religiösa föreningar söka bidrag för traditionell kultur- och fritidsverksamhet om den till övervägande del, saknar politiska och religiösa syften och innehåll.

Tolkningsföreträde

Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde av gällande bidragsreglemente.

 

Verksamhetsbidrag

Ändamål

Bidraget avser att stödja föreningsaktiviteter i åldersgruppen 7–25 år.

Kan sökas av

Förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet (7–25 år) och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Föreningen ska under föregående kalenderår ha genomfört minst 20 godkända sammankomster och ha minst 10 aktiva [1] medlemmar i åldersgruppen 7–25 år för att kunna söka bidraget.

Bidragsform

Bidrag utgår med ett fast belopp på 30 kronor per bidragsberättigad ledarledd sammankomst samt med ett rörligt belopp per deltagartillfälle enligt följande åldersindelning:

7–12 år 8 kronor per deltagartillfälle
13–20 år 14 kronor per deltagartillfälle
21–25 år 5 kronor per deltagartillfälle

Funktionsnedsatt 25 kronor per deltagartillfälle (ingen övre åldersgräns)

Villkor för bidragsberättigad sammankomst


1. Med bidragsberättigad sammankomst menas en aktivitet

 • med minst tre deltagare (exklusive ledare) i ålder 7-25 år.
  Ledare i bidragsberättigad ålder (lägst 13 år) får räknas som deltagare. Deltagare får räknas under hela det kalenderår man fyller 7 respektive 25 år
 • som varar minst 45 minuter
 • som är beslutad och ekonomisk planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande
 • som genomförs i föreningens regi. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. Inget hinder föreligger att föreningen i sin verksamhet köper externa tjänster.

2. Ingen övre gräns för antalet deltagare vid en sammankomst, förutsatt att det finns minst en ledare per 20 deltagare. Exempelvis 60 deltagare kräver minst tre ledare för att bidrag ska utgå för samtliga deltagare.

3. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp. Gäller även vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande då bidrag endast utgår för en sammankomst per dag oavsett antal tränings-/tävlingstillfällen. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster (gäller även för ledare i bidragsberättigad ålder)

4. En grupp får inte ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för att få mera bidrag. Med grupp menas en naturlig träningsgrupp som inte är konstruerad. Ett lag, nybörjargrupp, juniorlag etcetera, kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare.

5. Vid varje sammankomst ska underlag för närvaro registreras digitalt eller via närvarokort. Gruppledare ska vara utsedd av föreningen, vara lägst 13 år och vara närvarande under hela sammankomsten. Gruppledare kan inte redovisningsmässigt vara ledare för flera grupper samtidigt.

6. För aktiviteter under skoltid, eller verksamhet som beviljats annat kommunalt stöd utgår inte verksamhetsbidrag.

Ansökan

Ansökan om bidrag sker digitalt via kommunens hemsida, ”Webansökan Föreningsbidrag”, och ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 25 februari. Närvarokort ska inte bifogas ansökan men kan begäras in vid granskning.

Utbetalning sker senast 30 april.

[1] Med aktiv medlem avses deltagare som medverkat vid minst fem av föreningens redovisade sammankomster

Hyresbidrag

Ändamål

Bidrag avser stöd till föreningens hyreskostnader för externt hyrda lokaler.

Kan sökas av

Förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen ska under föregående kalenderår ha genomfört minst 20 godkända sammankomster och ha minst 10 aktiva medlemmar i åldersgruppen 7–25 år för att kunna söka bidraget.

Bidragsform

Bidrag utgår med 40 procent av redovisad hyreskostnad föregående år.

Hyresbidrag kan utgå med maximalt 60 000 kronor per förening och år.

Villkor

 • bidrag utgår för expeditionslokal, klubblokal samt inom- och utomhusanläggning för vilken hyresavgift har betalats.
 • i de bidragsberättigade kostnaderna ingår hyra, el och värme.
 • bidrag utgår inte till förening som hyr kommunal lokal (hyran är redan subventionerad av kommunen).
 • bidrag utgår inte till hyra av lokal då entréavgift tas ut.
 • kostnaden ska vid behov kunna styrkas via utdrag ur föreningens resultaträkning alternativt kopior på betalningsverifikationer.

Ansökan

Ansökan om bidrag sker digitalt via kommunens hemsida, ”Webansökan Föreningsbidrag”, och ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 1 april.

Utbetalning sker senast 30 juni.

Driftbidrag

Ändamål

Stöd till förening för drift av egen anläggning.

Kan sökas av

Förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Föreningen ska under föregående kalenderår ha genomfört minst 20 godkända sammankomster och ha minst 10 aktiva medlemmar i åldersgruppen 7–25 år för att kunna söka bidraget.

Bidragsform

Bidrag utgår med fast belopp per anläggning/år. Bidragets storlek fastställs via avtal tecknat mellan kultur- och fritidsförvaltningen och föreningen. Som grund för avtalet finns förteckning med fastställda belopp för respektive typ av anläggning. Bidrag per anläggning kan justeras efter följande kriterier:

 • antal medlemmar 7–25 år
 • antal deltagartillfällen
 • nyttjandegrad internt och externt
 • geografiskt läge

Avtal tecknas för en period om två år. Uppföljning/utvärdering och tecknande av nytt avtal sker i samband med ordinarie dialogmöte. Eventuella förändringar som sker under avtalsperioden regleras i nästkommande avtal.

Villkor

 1. För att driftbidrag ska utgå krävs att föreningen helt svarar för driften och samtliga driftkostnader. Driftbidrag kan också utgå då anläggningen drivs av förening under ägarliknande förhållanden. Med ägarliknande förhållande avses, tomträtt eller långsiktigt arrendeavtal.
 2. Bidrag utgår endast under förutsättning att anläggningen är i sådant skick som krävs för att avsedd verksamhet ska kunna genomföras.

Ansökan

Ansökan behöver inte göras i de fall det finns tecknade avtal. Ny förening/anläggning ansöker skriftligen till kultur- och fritidsförvaltningen om att avtal ska tecknas.

Bidrag till funktionsrättsförening

Ändamål

Avser stödja funktionsrättsförening med riktad verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Kan sökas av

Samtliga i kommunen registrerade föreningar inom kategorin funktionsrättsförening.

Bidragsform

Bidrag utgår med fast belopp per förening och år. Bidragets storlek fastställs via avtal tecknat mellan kultur- och fritidsförvaltningen och föreningen. Som grund för avtalet anges föreningens tidigare verksamhetsvolym och hyresnivå.

Avtal tecknas för en period om två år. Senast under november månad under avtalets andra år ska uppföljning ske genom dialogmöte där nytt avtal tecknas. Eventuella förändringar som sker under avtalsperioden regleras i nästkommande avtal.

Ansökan

Ansökan behöver inte göras. Bidraget regleras via avtal.

Bidrag till pensionärsförening

Ändamål

Avser stödja pensionärsföreningar och deras möjligheter till att bedriva verksamhet för målgruppen pensionärer.

Kan sökas av

Samtliga i kommunen registrerade föreningar inom kategorin pensionärsförening.

Bidragsform

Bidrag utgår med fast belopp per förening och år. Bidragets storlek fastställs via avtal tecknat mellan kultur- och fritidsförvaltningen och föreningen. Som grund för avtalet anges föreningens tidigare verksamhetsvolym och hyresnivå.

Ansökan

Ansökan behöver inte göras. Bidraget regleras via avtal.

Bidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar

Ändamål

Avser stödja hembygds- och bygdegårdsföreningar för vård och bevarande av kulturanläggningar samt stöd för den verksamhet som bedrivs vid respektive anläggning.

Kan sökas av

Samtliga i kommunen registrerade föreningar inom kategorin hembygds- och bygdegårdsföreningar och som har egen ägd anläggning.

Bidragsform

Bidrag utgår med fast belopp per förening och år. Bidragets storlek fastställs via avtal tecknat mellan kultur- och fritidsförvaltningen och föreningen. Som grund för avtalet anges föreningens tidigare bidragsnivå samt genomförd inventering/verksamhetsuppföljning.

Ansökan

Ansökan behöver inte göras. Bidraget regleras via avtal.

Bidrag till Sverok

Ändamål

Avser stöd till Sverok och dess medlemsföreningar inom Mjölby kommun som bedriver verksamhet inom Sveroks hobbygrenar: Bordsspel, Digitala spel, Levande spel och Spelkultur.

Kan sökas av

Registrerad förening i Mjölby kommun enligt Sveroks kriterier för ungdomsföreningsbidrag där mins 60 procent av föreningens medlemmar ska vara i ålder 6-25 år.

Bidragsform

Fast bidrag till Sverok per registrerad förening i Mjölby kommun. För att bidrag ska utgå ska föreningen ha genomfört verksamhet i minst den volym som angivits i överenskommelse mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Sverok.

Bidrag utgår per förening baserat på antal medlemmar inom intervall:
3 till 10, 1 000 kronor
11 till 20, 3 000 kronor
21 och uppåt, 5 000 kronor

Ansökan

Bidraget söks inte. Sverok redovisar årligen till kultur- och fritidsförvaltningen föreningarnas verksamhet i Mjölby kommun under föregående år.

Utvecklingsbidrag/
projektstöd

Ändamål

Avser stöd till föreningar för att kunna utveckla och bedriva verksamhet som normalt inte ingår i föreningens utbud. Det kan exempelvis vara ett projekt, riktade insatser mot en bestämd målgrupp, insatser i ett specifikt bostadsområde etcetera.

Kan sökas av

Samtliga i kommunen registrerade föreningar.

Bidragsform

Bidrag utgår i form av verksamhetsstöd och består av ett fastställt belopp för hela verksamhetsperioden. Bidrag kan även ges i form av uppdragsstöd där kultur- och fritidsförvaltningen är initiativtagare och uppdragsgivare.

Bidrag kan ges med maximalt 100 000 kronor per förening och år.

Villkor

 • I ansökan om stöd ska det framgå projektbeskrivning, syfte, mål, budget och tidplan.
 • Bidrag kan ges maximalt under två år. Möjlighet till förlängning kan finnas efter särskild prövning.
 • Verksamheten är inte berättigad till ordinarie verksamhetsbidrag eller andra stödformer.
 • Verksamhetens syfte och mål bör vara att ingå i föreningens ordinarie utbud efter verksamhetsperiodens slut.

Ansökan

Ansökan sker digitalt via webansökan – föreningsbidrag och kan ske löpande under året. Varje ansökan åtföljs av ett dialogmöte. Plan för utbetalning och verksamhetsuppföljning bestäms specifikt för respektive ansökan.

Utrustning-/inventariebidrag

Ändamål

Avser stöd för inköp av utrustning/inventarier, exempelvis möbler, datorer, hjälpmedel för funktionsnedsatta, maskiner, utrustning för skötsel av anläggning.

Bidrag ges inte för utrustning eller material av förbrukningskaraktär, exempelvis bollar, klubbor, matchställ/uniform.

Kan sökas av

Samtliga i kommunen registrerade föreningar.

Bidragsform

Bidrag utgår baserat på beräknad kostnad för planerat eller genomfört inköp.

Villkor

 • Bidrag kan ges med maximalt 50 procent av utrustningens/inventariens totala kostnad
 • Bidrag kan ges med maximalt 15 000 kronor per förening och år
 • Bidrag kan sökas för inköp retroaktivt tre månader
 • För utrustning som avser parasport/funktionsnedsatta kan bidrag ges med maximalt 75 procent av den totala kostnaden. Ansökningar avseende detta hanteras separat frånskilt från föreningens övriga ansökningar. Maxbelopp uppgår till 20 000 kronor per förening och år.

Ansökan

Ansökan sker digitalt via webansökan – föreningsbidrag och kan ske löpande under året. Utbetalning sker efter genomfört och redovisat inköp.

Arrangemangsbidrag

Ändamål

Avser att stödja offentliga arrangemang som är till gagn och bedöms ge ett mervärde till kommunens invånare och besökare. Exempel som kan beviljas stöd är konserter, teaterföreställningar, danser, utställningar, jubileumsfirande, idrottsarrangemang, guidningar.

Kan sökas av

Samtliga i kommunen registrerade föreningar.

Bidragsform

Bidrag utgår i form av arrangörsbidrag och bidrag för övriga arrangemang. Varje ansökan bedöms utifrån attraktivitet/förväntad publik och det mervärde som ges kommunen.

Villkor

Arrangörsbidrag:

 • Bidrag kan ges för större offentliga arrangemang
 • Bidrag ges inte för tävlingar/cuper/matcher som anses ingå i föreningens ordinarie verksamhet
 • Bidrag utgår med maximalt 5 000 kronor per arrangemang, föreställning etcetera
 • Högre bidrag kan endast beviljas efter särskild prövning
 • Underskottstäckning kan beviljas med maximalt 75 procent av arrangemangets totala underskott, dock högst 10 000 kronor
 • Bidrag kan ges med maximalt 60 000 kronor per förening och år
 • Bidrag kan även bestå av lokalsubvention och tillhandahållande av kommunala tjänster
 • Ansökan ska innehålla beskrivning av arrangemanget samt ekonomisk kalkyl med beräknade kostnader och intäkter

Övriga arrangemang:

 • Bidrag kan ges för exempelvis jubileumsfirande, deltagande i tävlingar/turneringar/festivaler som bedöms ge ett mervärde för kommunen
 • Ansökan ska innehålla beskrivning av arrangemanget samt ekonomisk kalkyl med beräknade kostnader och intäkter
 • Bidrag utgår efter särskild prövning och baseras på verksamheten/aktivitetens omfattning och ekonomiska förutsättningar

Ansökan

Ansökan sker digitalt via webansökan – föreningsbidrag. Ansökan sker löpande och ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda i god tid före genomförandet av ett arrangemang.

Anläggningsstöd

Ändamål

Avser stöd till nya aktivitetsmiljöer, om- och tillbyggnader, renoveringar, energi och hållbarhetsprojekt, säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder.

Kan sökas av

Samtliga i kommunen registrerade föreningar som äger egen anläggning eller disponerar anläggning under ägarliknade förhållanden.

Bidragsform

Bidrag utgår efter enskild prövning av respektive ansökan.

Villkor

 • För att kunna få stöd krävs att kostnaden uppgår till minst ett prisbasbelopp
 • Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den totala kostnaden
 • Stöd kan beviljas med maximalt 200 000 kronor
 • Projektet får inte vara påbörjat innan ansökan eller dialogmöte är genomfört
 • Kostnaden ska beräknas på nettokostnad med avdrag för bidrag från andra offentliga bidragsgivare, exempelvis Riksidrottsförbundet
 • Bidrag utbetalas med 75 procent i samband med att ansökan godkänds. Resterande 25 procent efter lämnad och godkänd slutredovisning
 • Projektet ska vara påbörjat senast ett år efter godkänd ansökan och vara slutförd efter senast två år

Ansökan

Ansökan sker löpande. Varje ansökan åtföljs av ett dialogmöte för genomgång av projektet, tidplan, kalkyl etcetera.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?