Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Anslaget tas ner:
Tillkännagivande

Kommunstyrelsen sammanträder den 29 maj 2024

Kommunstyrelsen har möte den 29 maj 2024. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan ta del av ärenden som ska behandlas.

Ärenden

De ärenden som ska behandlas under mötet är:

 1. Val av justerare

 2. Fastställande av föredragningslista

 3. Kort information - beredningar, samråd, övrigt

 4. Planändring i Mjölby för kv Floretten - yttrande på samråd

 5. Partistöd 2024, redovisning för 2023 - beslut KF

 6. Ge kommuninvånare möjlighet till information - svar på Mjölbyförslag

 7. Avfallsföreskrifter i Mjölby kommun - revidering - beslut KF

 8. Översiktsplan för Mjölby kommun (landsbygden och de mindre orterna), beslut om antagande - beslut KF

 9. Miljö- och riskfaktorer i Mjölby kommun -en vägledning för planering och bygglov (Kommunomfattande tematiskt tillägg till översiktsplanen), beslut om antagande - beslut KF

 10. En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande - svar på remiss

 11. Uppföljning verksamhetsplan T1 - KSF - information

 12. Tertialuppföljning med prognos T1, KSF 2024 inklusive uppföljning av internkontroll

 13. Tertialuppföljning med prognos T1, 2024 inklusive uppföljning av internkontroll – kommunövergripande - beslut KF

 14. Kommunfullmäktiges mål och driftramar 2025 - beslut KF

 15. Investeringsbudget 2025-2027 - beslut KF

 16. Utredningsuppdragen 2025 - beslut KF

 17. Åtgärdsprogram för miljömålen Östergötland - svar på remiss

 18. Ansökan om medverkan i initiativet Viable cities

 19. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
  strålskyddslagen - revidering - beslut KF

 20. Avslut av uppdrag - Tillgänglighet vid Skogssjön

 21. Samordningsförbundets revisionsberättelse

 22. Årsredovisningar från bolagen 2023

 23. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

 24. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

 25. Anmälan av delegationsbeslut

 26. Meddelanden

 27. Övriga frågor

Kallelse på webben

Ta del av kallelse och handlingar till kommunstyrelsens sammanträde