Mjölby kommun, länk till startsidan

Stadgar för Svartån-Sommens Vattenråd

Ändamål

Vattenrådet är ett lokalt samverkansorgan för vattenfrågor. I vattenrådet ska berörda aktörer mötas och gemensamt diskutera idéer och problem inom sitt område. Genomförandet av vattendirektivet har inneburit ett nytt sätt att tänka kring vattenfrågor. Utgångspunkten för arbetet utgår ifrån en helhetssyn och följer vattnets naturliga gränser, avrinningsområden. För att nå ett framgångsrikt vatten-förvaltningsarbete är det viktigt att många olika aktörer är delaktiga i arbetet. Vattenrådets syfte är att utifrån ett helhetsperspektiv verka för ett ändamålsenligt bruk av yt- och grundvatten, så att hållbar ekologisk och social utveckling samt tillväxt uppnås. Vattenrådet kan ta initiativ till och/eller driva egna projekt. Vattenrådet fyller en viktig som remissinstans.


Vattenrådet är ett samverkansorgan som med delaktighet och öppenhet skall verka tillsammans med alla berörda intressenter och organisationer.


Verksamhetsområdet utgörs av Svartån och Sommen med avrinningsområde. Mjölby kommun är huvudman för Svartån-Sommens Vattenråd.

Medlemskap

Alla som är intresserade av vattenfrågor kopplade till Svartån och Sommen får delta i vattenrådet.


Mjölby kommun ansvarar för medlemsförteckningen.

Organisation

Vattenrådet har följande organisation:
Årsstämma
Styrelse / Arbetsutskott

Vattenrådets årsstämma

Alla medlemmar kallas en gång per år till årsstämma. Vid behov kallas till extra årsstämma.

Årsstämman ska äga rum före juni månads utgång. Ordförande är sammankallande. Kallelsen utsändes minst en månad i förväg till årsstämman.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Vattenrådets räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

Till kallelsen fogas:

 • föredragningslista
 • vattenrådets årsberättelse inklusive ekonomisk redovisning
 • styrelsens förslag till arbetsplan
 • styrelsens förslag till kostnadsbudget

Vid årsstämman skall följande ärende behandlas:

 • val av ordförande att leda förhandlingarna
 • val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll
 • föredragning av vattenrådets årsberättelse inklusive årsberättelse
 • val av ordförande, vice ordförande och sekreterare i vattenrådet för kommande verksamhetsår
 • fastställande av ledamöter i styrelsen
 • fastställande av verksamhetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret
 • ärenden som av styrelse eller medlem i vattenrådet hänskjuts till årsstämman
 • övriga ärenden

Protokoll från årsstämman skickas efter justering till varje styrelsemedlem och publiceras digitalt.

Styrelse

Vattenrådets styrelse består av kommunrepresentanter (cirka 9 stycken, en från vardera kommun) 12 övriga representanter (LRF, markägare, kraftbolag, regleringsföretag, fiskevårdsområden (FVO), naturskyddsförening, båtklubbar, friluftsliv etc.)


Totalt: cirka 20 st styrelsemedlemmar, styrelsemedlemmarna bör vara engagerade i arbetsgrupperna.


Halva styrelsen tillsätts först för två år, andra halvan för fyra år, sedan två år växelvis så att inte alla styrelsemedlemmar byts ut samtidigt.


Adjungering till styrelsen kan ske beroende på vilka frågor som behandlas (t ex kan experter eller särskilda partsföreträdare adjungeras).


Sammanträder 2-4 gånger per år.

Styrelsens huvuduppgifter:

 • Ekonomi
 • Administration
 • Kunskapsspridning, information och kommunikation
 • Stödja arbetsgrupperna
 • Samordna arbetsgruppernas arbete och initiera särskilda projekt
 • Representera vattenrådet externt


Deltagande i olika externa projekt sker genom samråd mellan styrelsen och arbetsgruppen och för medfinansiering krävs styrelsebeslut.


Ordförande eller representant för huvudman tecknar firma för Vattenrådet. Vattenrådets konton administreras av Mjölby kommun.

Arbetsutskott

Styrelsen utser arbetsutskottet.

3-5 styrelseledamöter + tjänstemän träffas 5-8 gånger per år samt vid behov. Arbetsutskottet bereder frågor.

Arbetsutskottets uppgifter:

 • Bereda ärenden till styrelsen
 • Verkställa av styrelsen beslutade åtgärder
 • Tar löpande beslut på delegation av styrelsen

Arbetsgrupper

Styrelsen fattar beslut om nya arbetsgrupper, då behov uppstår.


Representant för huvudman kontaktar arbetsgrupperna och samordnar möten inför styrelsemöten.

Ändring av stadgar

Beslut om ändring av stadgar skall, för att bli gällande, antas av två på varandra följande stämmor varav en skall vara ordinarie årsstämma.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?