Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Offentlig handling

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet.

Offentlighetsprincipen

 • vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet),
 • tjänstemän och andra som arbetar i kommuner eller statliga myndigheter har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän med flera),
 • tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia (meddelarfrihet för tjänstemän med flera),
 • beslutande församlingars sammanträden är offentliga.

Handlingsoffentlighet

I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna.

Rätten begränsas dock på två sätt:

 • allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar,
 • en del allmänna handlingar är hemliga

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit, eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella kommunen eller myndigheten.

Taxa för att beställa en offentlig handlingPDF

Vilka handlingar får hållas hemliga?

Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga, nämligen då de skyddar följande intressen:

 • rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
 • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
 • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
 • intresset att förebygga eller beivra brott,
 • det allmännas ekonomiska intresse,
 • skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
 • intresset att bevara djur- eller växtart.

Källa: Justitiedepartementet

Offentlighetsprincipen, Regeringskanslietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster