Mjölby kommun, länk till startsidan

Hyr Kulturscenen

Kultur- och fritidsförvaltning, Mjölby kommun ansvarar som förstahandshyresgäst för verksamheten vid Mjölby Kulturscen. Kulturscenen används som repetitionslokal för Kulturskolan, aula för Lagmansskolan och som repetitions- och arrangemangslokal för föreningar och andra aktörer.

Bokningar och regler

All bokning till Mjölby Kulturscen administreras av lokalbokningen på Medborgarservice.

Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att fördela önskade fasta bokningar efter sista anmälningsdag. Kultur- och fritidsförvaltningen har dessutom rätt att vid behov bryta fasta bokningar (repetitioner) för arrangemang som bedöms ha stort intresse och värde för kommunens invånare.

Ordinarie hyresgäst ska vid dessa tillfällen meddelas senast 14 dagar innan bokning bryts. Ordinarie fast hyresgäst ska i god tid meddela om bokad tid inte kommer att utnyttjas vid enstaka tillfällen.

Sista anmälningsdag för bokningar

 1. Fasta bokningar kvällar (klockan 16-23)
  Exempelvis: Kulturskolan, föreningar, konsertsserier, kommunen med flera.
  1 juli för efterföljande år (augusti-juli) eller enligt särskild överenskommelse
 2. Enstaka bokningar (dagtid klockan 8-16 eller kvällstid klockan 16-23)
  Exempelvis: arrangörer, föreningar, företag, kommunen med flera.
  Tre veckor innan arrangemang eller enligt särskild överenskommelse.
 3. Planerade bokningar läsårsvis för Lagmanskolan
  1 augusti för efterföljande läsår (augusti-juni).
 4. Enstaka bokningar Lagmanskolan dagtid före klockan 16
  En dag innan arrangemang.
 5. Enstaka bokningar Lagmanskolan kvällstid efter klockan 16
  Tre veckor innan arrangemang.

Enstaka bokningar

På bokningsmeddelandet framgår var hyresgästen kan hämta passerkort och i förekommande fall, uthyrningsnycklar. Särskild överenskommelse kan göras med tekniker. Hyresgäst som hyr tillfälligt (enstaka bokningar) ska återlämna passerkort och/eller uthyrningsnycklar första vardagen efter bokning eller enligt
överenskommelse.

Fasta bokningar

Fasta hyresgäster tilldelas ett passerkort som aktiveras av lokalbokningen utifrån aktuella bokningar. I de fall uthyrningsnycklar behövs ska dessa hämtas och återlämnas första vardagen efter bokning eller enligt överenskommelse.

Lagmansskolan (enstaka och/eller planerade bokningar läsårsvis)

Lagmanskolan förfogar över egna nycklar vid bokningar av Kulturscenen på dagtid. Nycklar hämtas på skolexpedition efter att bokning är gjord hos lokalbokningen och blivit bekräftad. Återlämna alltid nyckel på
skolexpeditionen efter bokningen.

Du kommer in i lokalen genom huvudentrén. Använd den vänstra kortläsaren som är närmast Kulturscenen (den högra går till Lagmansskolan).

Upplåsning av dörrar

 1. Dra kortet.
 2. Tryck erhållen kod samt * (stjärna).

Funktion vid fasta bokningar (repetitioner):

Dörrarna låses upp tillfälligt varefter de låses automatiskt. Gruppdeltagare kan därefter komma in genom att enbart slå erhållen kod. Upplåsningsfunktionen fungerar 30 minuter före samt 15 minuter efter bokad tid.

Funktion vid enstaka bokningar (arrangemang):

Dörrarna låses upp. (Fungerar 60 minuter före till 30 minuter efter bokad tid). OBS! Har denna bokning föregåtts av en repetitionsbokning måste du återigen dra kortet. Slå kod och lägga till * (stjärna). Detta för att låsa upp dörrarna för publiken.

Om du lämnar lokalen tidigare

 1. Slå koden 999999 samt * (stjärna)
 2. Dra kortet i läsaren, dörrarna låses med 30 sekunders fördröjning.

Om ytterdörren står öppen för länge ljuder en summerton. Stäng då dörren annars går en kraftigare sirén igång. Efter ytterligare en tid kopplas larmet vidare till räddningstjänsten.

I kostnaden för arrangemangsbokning ingår tillgång till foajé, garderob, pentry, loger samt ”enkel teknik” via närvarande tekniker. Finns det behov av mer avancerad teknik, ansvarar arrangören själv för detta.

Om hyresgäst själva ska använda kulturscenens befintliga ljud- och ljusanläggning, krävs utbildning och/eller godkännande av ansvarig tekniker på Mjölby Kulturscen.

Scen och scenutrustning

 • Den scentekniska utrustningen får endast hanteras av ansvarig tekniker vid Mjölby Kulturscen eller efter ansvarig teknikers godkännande av annan utbildad person eller scentekniker.
 • Belysning på scenen och i salongen kan enkelt styras med hjälp av förprogrammerade snabbvalsknappar som finns på scenen och vid teknikerbås. Information ges vid introduktionen av lokalerna.
 • Podiesystem (gradänger) med 15-40 centimeter höga ben finns för användning. Önskas högre ben kan dessa bokas för utlåning av Kulturskolan i god tid före arrangemanget, telefon 010-234 57 30 alternativt 010-234 57 55 .
 • Flygel finns att låna. Särskilda regler gäller för handhavandet av flygel. För utlåning av flygel kontakta Kulturskolan.
 • I angränsande rum till scenen finns ett elpiano för utlåning.
 • Inventarier (exempelvis stolar, notställ och podier) kan användas men ska alltid återställas på sina ursprungliga platser efter bokning. Eventuella fel på scenens inventarier meddelas omgående till lokalbokningen eller tekniker då han finns på plats.
 • Brandsäkerheten medger att maximalt 100 personer får vistas på scenen samtidigt. Var uppmärksam på närmaste reservutgångar i de fall scenen används som publikplats!
 • För er och publikens säkerhet finns två röksensorer för brand/rök placerade högt upp på vardera sidan om scenöppningen. Sensorerna skickar en ljusstråle till bakre väggen i salongen. Ljusstrålen får inte brytas. Bryts ljusstrålen utlöses brandlarmet till Räddningstjänsten. (Sensorerna kan vid
  särskilda behov stängas av manuellt av tekniker).

Salongen

 • Det finns 422 publikplatser i salongen samt tre platser för personer som använder rullstol.
 • Brandsäkerheten medger att maximalt 450 personer får vistas samtidigt i lokalen.
 • Av brandskäl får inga lösa stolar placeras i salongen eller dess gångar.
 • Ritning/översikt över salongen finns anslagen i foajén.

Tillgänglighet

 • Ytterdörrar är utrustade med tillgänglighetsanpassade touchknappar.
 • I salongen finns tre anpassade rullstolsplatser.
 • Det finns lift för rullstolsburna och rörelsehindrade från salongen och upp på scenen.
 • I salongen finns en installerad hörselslinga. På anslag i foajén och i salongen finns ritning över de fåtal platser där hörselslingan fungerar något sämre.
 • Handikapptoalett finns i anslutning till foajén.
 • Scenen finns i markplan och är tillgänglig för rullstolsburna personer via scenentré.
 • Hiss finns mellan scen och loger men är i första hand avsedd för transport av material. Tyvärr är inte logerna, duschar eller toaletter vid logeutrymmet fullt anpassade för personer med funktionsnedsättning. Logeutrymmet ligger i källarplan och har begränsade utrymningsvägar då hiss behöver försättas ur bruk, exempelvis vid brand!

Foajé och publika toaletter

I foajén finns en sittgrupp samt tio höga pelarbord för stående gäster. Dessa får användas och placeras fritt men ska återställas på avsedda platser efter bokningen/arrangemanget slut. Dam-, herr- och toalett för personer med funktionsnedsättning finns i anslutning till foajén.

Garderob

I den fasta garderoben finns 450 galgar med tillhörande nummerbrickor. Om garderoben ska används vid uthyrningen ansvarar hyresgästen för att dessa är övervakade och bemannade. Tänk på stöldrisker! Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar inte för förlorade kläder eller värdesaker.

Pentry med serveringsdisk

I anslutning till entré och garderob finns ett pentry med serveringsdisk som ingår i hyran vid bokning av arrangemang. Pentryt är normalt låst med nyckel samt galler över serveringsdisken. Gallret går att öppna med särskild nyckel på väggen inne i pentryt. I pentryt finns kyl, frys, microvågsugn och spishäll med två plattor samt kaffebryggare med tillhörande termosar. Viss köksutrustning finns att låna, övrig utrustning tar arrangören med sig själv. Hyresgästen ansvarar för att pentryt är städat efter användning. Utrustningen i pentryt ska överrensstämma med vad som står på inventarieförteckningen efter arrangemanget slut.

Loger och föreningsförråd

I källaren under scenen finns loger, toaletter och duschar. Här finns även vissa förråd för musikföreningar. Logerna får endast användas vid bokningar av arrangemang (ej vid repetitioner). En hiss finns installerad mellan scen och logeutrymmet. Den är huvudsakligen till för transport av material mellan våningsplanen. Det finns idag inga anpassade duschar eller toaletter för personer med funktionsnedsättning i källarplanet.

Felanmälan och akuta problem

Om du upptäcker fel på lokalerna ska du som hyresgäst omgående anmäla detta till kommunens felanmälan på telefon 0142-107 07 (dygnet runt). På kvällar och helger kopplas samtalet till SOS-alarm, som vidarekopplar till den jourhavande vaktmästaren.

Larm och brandlarm

Brand- och inbrottslarm är installerat i lokalerna. Larmet bryts automatiskt samtidigt som du drar passerkortet i kortläsaren för att komma in i lokalerna. Efter bokningstiden slut aktiveras larmet automatiskt med en viss fördröjning. Röksensorer finns placerade vid sidan om scenöppningen. Bryts dess ljusstråle utlöses brandlarmet till räddningstjänsten. Sensorerna kan vid särskilda behov stängas av manuellt (kontakta tekniker vid behov). Var uppmärksam på att du som hyresgäst debiteras eventuell kostnad om larm utlöses.

 • Ansvarig hyresgäst ska vara minst 18 år.
 • Lokalerna får inte användas för annat ändamål än vad som framgår av bokningsmeddelandet.
 • Bokning eller arrangemang får inte överlåtas på annan person eller arrangör utan kultur- och fritidsförvaltningens medgivande .
 • Alkohol-, drog- och rökförbud gäller i lokalerna.
 • All utrustning och inventarier som finns inom kulturscenens lokaler ska alltid återställas på avsedda platser efter bokning eller arrangemang.
 • Som hyresgäst ansvarar du för att grovstädning görs av lokalerna efter arrangemanget slut.
 • Som hyresgäst ansvarar du för att regler följs och för att anläggningen med tillhörande egendom inte förstörs eller skadas. Om skada uppkommer genom hyresgästens ansvar/vållande är hyresgästen ersättningsskyldig.
 • Skador på fastigheten ska omedelbart anmälas till felanmälan, telefon 0142-107 07 (dygnet runt). Vid eventuella problem med inpassering kontaktas felanmälan.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar inte för förlorade värdeföremål eller effekter.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att bryta fasta bokningar (repetitioner) för arrangemang som kultur- och fritidsförvaltningen bedömmer ha stort intresse och värde för kommunens invånare.
 • Om hyresgästen bryter mot bokningsregler och villkor har kultur- och fritidsförvaltningen rätt att säga upp bokning med omedelbar verkan.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att säga upp bokning/arrangemang om debiterad hyra inte betalas inom 30 dagar från faktureringsdatum.
 • För fasta, löpande bokningar gäller 14 dagars ömsesidig uppsägning.

Kontakt

Medborgarservice/lokalbokningen
Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–16.30Fredag: 7.30–16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?