Mjölby kommun, länk till startsidan

Sotning

Om sotningen inte sköts kan en okontrollerad brand (soteld) uppstå väldigt lätt. Här nedan kan du läsa hur du till exempel ska gå tillväga om du vill ansöka om egensotning. Sotningsverksamheten är uppdelad i två delar; sotning/rengöring samt brandskyddskontroll.

Kaminer och eldstäder

Funderar du på att installera en braskamin i öppna spisen, en värmepanna, eller kanske ett vedeldat bastuaggregat? Då ska du göra en anmälan till byggnadskontoret.

Anmälan

 1. Gör en anmälan till byggnadskontoret.
 2. Vänta på startbesked från kommunen.
 3. Lämna in de papper som behövs för ett slutbesked (detta anges i startbeskedet).
 4. Vänta på slutbeskedet.
 5. Börja elda.

Till anmälan ska du bifoga:

 • Fasadritning som visar skorstenens placering och utformning.
 • Planritning som visar eldstadens placering i byggnaden.
 • Förslag till kontrollplan
 • Prestandadeklaration/teknisk beskrivning - i allmänhet räcker det med en kopia av fabrikantbroschyren.

Blankett anmälan om bygglovsbefriad åtgärd Pdf, 243.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Att inte göra en anmälan och att inte vänta på startbesked eller slutbesked kan bli mycket kostsamt, eftersom lagen säger att byggnadsnämnden då ska ta ut en byggsanktionsavgift.

Brandskyddskontroll

När man utför en brandskyddskontroll innebär det att man gör en bedömning av förbränningsanordningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt. I huvudsak ska det överensstämma med de krav som gällde när anordningen togs i bruk.

Objekt som ska rengöras och brandskyddskontrolleras

Objekten är uppdelade i fyra grupper:

 • Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor.
 • Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning.
 • Lokaleldstäder (exempelvis braskamin, kakelugn, öppen spis).
 • Imkanaler.

Anläggningar som är inrättade för eldning uteslutande med gas omfattas inte av kravet på rengöring. Däremot ska dessa brandskyddskontrolleras om de är anslutna till avgaskanal.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intervaller (frister) för sotning respektive brandskyddskontroll kan du läsa i följande dokument:

Frister vid sotning och brandskyddskontroll Pdf, 401 kB, öppnas i nytt fönster.

Dessa frister är enligt föreskrifter från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) MSBFS 2014:6 och gäller i hela kommunen.

Sota själv - eller överlåta

När Lagen om Skydd Mot Olyckor trädde i kraft gavs möjlighet för enskilda fastighetsägare att sota själva om denne sökt och fått dispens av kommunen. Tillståndet beviljas av räddningschefen i Mjölby kommun.

Du kan få dispens att utföra egensotning eller rengöring om du:

 • har erfoderlig kunskap om eldstad för att rengöringen sker på ett brandskyddsbetryggande sätt
 • har fysisk förmåga att arbeta på tak
 • har erforderliga redskap för rengöring
 • följer rengöringsfrister samt dokumeterar rengöring

Länk till ansökan om egensotning Pdf, 133.3 kB, öppnas i nytt fönster.

För att kunna bedöma anläggningens totala brandskydd så kommer brandskyddskontrollen även fortsättningsvis ske regelbundet av kommunens skorstensfejarmästare. Skulle rengörningen anses bristfällig kan dispensen dras in.

Dispens att låta annan part utföra sotning

Länk till ansökan om att låta annan utföra sotning Pdf, 226.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sotningsjournal

Du som sotar själv eller du som anlitat någon annan än kommunens sotare ska skriva sotningsjournal.

Sotningsjournalen ska visas upp vid brandskyddskontroll.

Blankett för sotningsjournal för utskrift (PDF) Pdf, 93.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Byggnadskontoret

Kontakt

Räddningstjänsten

Kontakt

Sotarn i Mjölby/Boxholm AB
Besöksadress
Hallevadsgatan 1059535 Mjölby
Telefon:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?