Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Sotning och brandskyddskontroll

Om sotningen inte sköts kan en okontrollerad brand (soteld)  uppstå väldigt lätt. Här nedan kan du läsa hur du till exempel ska gå tillväga om du vill ansöka om egensotning.

Sotningsverksamheten är uppdelad i två delar; sotning/rengöring samt brandskyddskontroll.

Vid sotningen (rengöring) rensas brännbara beläggningar bort för att minska risken för en okontrollerad brand (soteld) i förbränningsanordningen.

När man sedan utför en brandskyddskontroll innebär det att man gör en bedömning av förbränningsanordningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt. I huvudsak ska det överensstämma med de krav som gällde när anordningen togs i bruk.

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand.

Objekt som ska rengöras (sotas) och brandskyddskontrolleras är uppdelade i fyra grupper:

  • Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor.
  • Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning.
  • Lokaleldstäder (exempelvis braskamin, kakelugn, öppen spis).
  • Imkanaler.

Anläggningar som är inrättade för eldning uteslutande med gas omfattas inte av kravet på rengöring. Däremot ska dessa brandskyddskontrolleras om de är anslutna till avgaskanal.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Intervaller (frister) för sotning respektive brandskyddskontroll kan du läsa i följande dokument:

Frister vid sotning och brandskyddskontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dessa frister är enligt föreskrifter från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) MSBFS 2014:6 och gäller i hela kommunen.

Egensotning

När Lagen om skydd Mot olyckor trädde i kraft gavs möjlighet för enskilda fastighetsägare att sota själva, om de sökt och fått dispens av kommunen. Tillståndet beviljas av räddningschefen i Mjölby kommun.

Du kan få dispens att utföra egensotning/rengöring om du:

  • har erfoderlig kunskap om eldstad för att rengöringen sker på ett brandskyddsbetryggande sätt
  • har fysisk förmåga att arbeta på tak
  • har erforderliga redskap för rengöring
  • följer rengöringsfrister samt dokumeterar rengöring

För att kunna bedöma anläggningens totala brandskydd så kommer brandskyddskontrollen även fortsättningsvis ske regelbundet av kommunens skorstensfejarmästare. Skulle rengörningen anses bristfällig kan dispensen dras in.

Ansökan om egensotning

Du kan även få dispens att låta annan part utföra sotning eller rengöring på egen fastighet.
Mer information om detta samt ansökningsblanketter hittar ni i länken nedan.

Blanketter och information gällande sotninglänk till annan webbplats. Ni finner dessa specifikt under "Brandskydd, sotning".

Kontakt

Räddningstjänsten

Telefon: 0142-854 00

raddning@mjolby.se


Sotaren  i Mjölby/Boxholm AB

Telefon: 0142-140 93
sotarn@mjolbysot.se