Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett simmande barn under vattnet i simhallen.

LUNDBYBADET

Abonnemangsavtal Lundbybadet

Abonnemangsavtalet gäller samtliga kunder.

1. Anläggning

Detta abonnemangsavtal gäller besök på Mjölby kommuns anläggning Lundbybadet.

2. Uppvisande av kort

Kunden ska vid varje besök registrera sitt besök i kortläsaren som finns vid receptionen.Kunder med studentrabatt ska kunna uppvisa studentlegitimation. Personalen kan vid behov även be kunden att visa upp kortet. Till personligt knutna abonnemangskort tas ett foto på kunden, detta för att säkerställa att kortet inte används av obehörig.

3. Förlorat kort

Om kunden förlorar sitt kort eller det blir obrukbart ska detta omgående meddelas till personal i receptionen. Förlorat kort går att ersätta till en administrationskostnad av 100 kr. Det förlorade kortet spärras så att användning av det inte är möjlig.

4. Ansvar för kunders ägodelar, olycksfall mm

Mjölby kommun ansvarar inte för förluster på grund av stöld,inbrott eller annan anledning. Inte heller för skador på besökares tillhörigheter. Mjölby kommun ansvarar inte för personskador som förorsakats kunden på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist på
agerande. Mjölby kommun rekommenderar kunden att teckna egen olycksfallsförsäkring och hemförsäkring.

5. Hälsotillstånd samt doping och droger

Varje kund ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan använda anläggningens utbud och aktiviteter. Kunden får inte använda någon form av prestationshöjande medel (dopingmedel) eller droger utöver medicinering som är föreskrivna av läkare. Kunden kan inte, enligt detta abonnemangsavtal, avstå från att medverka vid eventuellt dopingtest inom Lundbybadets lokaler, som görs av Mjölby kommun godkänd tredje part.

6. Regler och föreskrifter

Lundbybadets kort (exkl. klippkort) är personliga och får inte överlåtas eller lånas ut. Det åligger kunden att följa gällande regler och föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av Lundbybadets personal. Kunden förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör andra kunder eller
personal, vid besök i anläggningen. Grava eller upprepade brott mot regler och föreskrifter kan medföra avstängning eller förtida uppsägning enligt punkt 7.

7. Uteslutning av kund

Lundbybadet förbehåller sig rätten att omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter. I grova fall som till exempel utlåning av kundens kort till obehöriga, sker uteslutning av kunden utan någon återbetalning av förskottsbetalda avgifter.

8. Frysning av årskort och autogirokort

Vid graviditet eller långvarig sjukdom/skada under minst en månad kan kund frysa 12-månaderskort samt autogirokort (läkarintyg krävs vilket ska uppvisas på Lundbybadet inom 2 veckor från första
sjukskrivningstillfället). Frysning kan ske under max 6 månader och endast vid ett tillfälle under en 12-månadersperiod. Vid frysning förlängs abonnemanget med motsvarande period.

Kund med autogiroabonnemang kan, utan särskild anledning, frysa sitt autogiro max fem veckor vid ett tillfälle under en 12-månadersperiod. Det krävs att kund aviserar om detta i förväg. Bindningstiden på autogirot skjuts fram motsvarande tid, som kunden fryser autogiroabonnemanget, i det fall bindningstid kvarstår.

9. Minimiålder

Minimiålder för tecknande av kundavtal är 18 år. För kund som inte fyllt 18 år krävs det att målsman tecknar abonnemangsavtal för dennes räkning.