Anslagstavla

Här hittar du anslag från genomförda möten och tillkännagivanden om kommande möten hos Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Tillkännagivande och kungörelser

 • Antagande - upphävande av detaljplan D51 del av Fall 1:1 mfl i Mantorp


  Anslaget:
  Anslaget tas ner: 26 maj 2021Byggnads- och räddningsnämnden beslutade 27 april 2021 att anta upphävande av detaljplan D51 del av Fall 1:1 i Mantorp. Upphävande av detaljplanen vinner laga kraft tidigast 3 veckor efter protokollet anslagits, d.v.s. den 25 maj.Länk till planen
 • Kungörelse Samråd för Mjölby 43:9 m.fl. (Eldslösa norra)


  Anslaget:

  Anslaget tas ner: 2021-05-13
  Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan Mjölby 43:9 m.fl. Planen syftar till att utreda möjligheten till att exploatera området med bostäder och en skola samtidigt som områdets viktigaste naturvärden bevaras i så stor mån som möjligt.

  Samrådet pågår mellan 1 april - 13 maj.
  Länk till planen
 • Granskning av detaljplan Del av Linköpingsgatan i Skänninge


  Anslaget:
  Anslaget tas ner: 11 maj 2021En kompletterande utställning av granskningsförslaget av detaljplan Del av Linköpingsgatan i Skänninge kommer genomföras mellan 12 april och 10 maj 2021.Länk till planhandlingar
 • Mantorp - fördjupning av översiktsplanen -utställning


  Anslaget:
  Anslaget tas ner: 2021-06-01Ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Mantorps tätort har tagits fram. Förslaget är utställt t.o.m. 2021-05-31.Planhandlingarna finns häröppnas i nytt fönsterKungörelse om utställningenPDF

Tillkännagivanden av protokoll

Äldre protokoll och föredragningslistor

Läs äldre protokoll och föredragningslistor

Överklagan och prövning av beslutets laglighet

Beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Du som kommuninvånare har rätt att få lagligheten prövad, vilket betyder att förvaltningsrätten bedömer om beslutet är fattat på rätt sätt. Det betyder att beslutet i sig inte kan överklagas, utan enbart handläggningen.

Överklagan lämnas in till Mjölby kommun inom tre veckor från det att protokollet är anslaget på kommunens anslagstavla. Väljer kommunen att stå fast vid sitt beslut skickar kommunen det vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Gäller beslutet ett enskilt ärende kan endast den som beslutet avser överklaga. Information om hur du då går tillväga får du med beslutet.