Mjölby kommun, länk till startsidan

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Köldmedier kan innehålla ämnen som påverkar ozonskiktet och som bidrar till ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften.

För att minimera klimatpåverkan och risken för läckage har EU och Sverige särskilda regler för köldmediehantering. Det finns regler för bland annat vilka köldmedier som får användas och vilka som bör fasas ut. Reglerna gäller den som bedriver yrkesmässig verksamhet (operatör) och har kylar, frysar, luftkonditionering eller värmepump installerad i anläggningen. Reglerna gäller även för mobila anläggningar.

Naturvårdsverkets vägledning om flurorerade växthusgaser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemikalieinspektionen om reglerna om växthusgaser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontroll av läckage och läcksökning

Rapportering och kontroll utgår från koldioxidekvivalenter. En koldioxidekvivalent är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid.

Ansvarig (operatör) för anläggningen ska se till att regelbunden läcksökning genomförs av en certifierad kylkontrollant. Hur ofta läcksökningen ska genomföras avgörs av mängden koldioxidekvivalenter. Mängden koldioxidekvivalenter för en anläggning beräknas genom att multiplicera mängden köldmedium i kg med dess GWP-faktor (”Global Warming Potential”) - ett mått på en gas växthuspåverkan i för­hållande till koldioxid. Uträkning kan via köldmediumtabell ske på Allt om F-Gas hemsida.

Hemsidan för Allt om F-Gas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollintervall

Utrustning som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras en eller flera gånger per år, beroende på respektive aggregats fyllnadsmängd enligt nedan.

Mängden koldioxid och kontroll av läckage

Mängden koldioxidekvivalenter

Läckagekontroller

5 ton eller mer koldioxidekvivalenter

1 gång per 12 månader

50 ton eller mer koldioxidekvivalenter

1 gång per 6 månader

500 ton eller mer koldioxidekvivalenter

1 gång per 3 månader

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Hermetisk slutna aggregat på mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas inte av krav på läckagekontroller.

Vid ett läckage ska aggregat repareras utan dröjsmål. Efter att reparation utförts ska uppföljande kontroll ske av aggregatet.

Certifiering

Det är krav på att samtliga personer som jobbar med fluorerade växthusgaser ska vara certifierade (detta krav gäller bland annat för läckagekontroll, installation, underhåll, service och omhändertagande av köldmedium). Uppgifter om vilka företag och personer som är certifierade finns på Incert Online.

Incert Onlines hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information

Miljökontoret ska informeras i god tid innan nyinstallation eller konvertering av utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Vid val av ny utrustning och/eller köldmedium ska hänsyn tas till vilken utrustning som har den minsta miljöpåverkan.

Årlig rapportering

Anläggningar som innehåller köldmedium med en sammanlagd mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller omfattas av krav på att varje år rapportera resultaten från läcksökningarna till miljökontoret på kommunen. Rapporteringen ska lämnas in senast 31 mars året efter redovisningsåret.

Rapporten ska redovisa alla åtgärder som genomförts på kylsystemet under redovisningsåret. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

I årsrapporten ska även anges om utrustning har nedmonterats (skrotats), vilken ut­rustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmedium.

Mobila utrustningar

Rapporteringsskyldigheten gäller även för mobila anläggningar, mobila utrustningar även för fordon, flyg och tåg, som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Detta gäller anläggning som under någon del under året innehållit mer än sammanlagt 14 ton koldioxidekvivalenter. När det gäller mobila anläggningar kan sammanhängande utrustningar räknas som en anläggning, exempelvis tåg med sammankopplade vagnar. Enskilda fordon som exempelvis en buss räknas som en egen anläggning.

För mobila utrustningar (ej fartyg) är kommunens miljökontor tillsynsmyndighet. I de fall som ett företag har verksamhet i andra kommuner än där fordonen har sin stationära placering så skickas rapporten till den kommun som räknas som fordonens stationära placeringsort.

Regler från och med 1 januari 2020

Köldmedium med högre GWP-faktor än 2500 (till exempel R404A) får inte fyllas på vid installation och service av utrustningar som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter (motsvarar till exempel 10 kg R404A). Förbudet gäller från och med den 1 januari 2020.

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en sorts avgift, böter, som miljökontor kan fatta besluta om till exempel om det inte inkommer någon kontrollrapport eller om rapporten skickas in för sent.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?