Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Uppdaterade avfallsföreskrifter är nu antagna

Avfallsföreskrifterna innehåller kommunala bestämmelser för avfallshanteringen och antas av kommunfullmäktige. I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur hämtningen av sopor, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på fastighetsägaren gällande hämtställen, framkomligheten för sopfordonen och mycket annat.

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2024 Mjölby kommuns uppdaterade föreskrifter om avfallshantering. Uppdateringen grundar sig i att en ny nationell avfallslagstiftning trätt i kraft. En av uppdateringarna är att insamlingen av matavfall är obligatorisk för både hushåll och verksamheter. En annan förändring är att kommunen nu är insamlingsansvarig för förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter.

Andra ändringar i föreskrifterna genomförs för att få med vissa nya avfallsslag som omfattas av begreppet kommunalt avfall eller avfall under kommunalt ansvar.

Det har även gjorts förtydliganden i föreskrifterna kring sortering och kring hur vissa avfallstyper ska transporteras bort.

Avfallsföreskrifter för Mjölby kommun Pdf, 550 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: