Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Beslut på kommunfullmäktige den 18 juni 2024

Här är några av de punkter som avhandlades på kommunfullmäktige den 18 juni. Kommunfullmäktige finns också inspelat och går att se i efterhand.

Översiktsplan för Mjölby kommun (landsbygden och de mindre orterna)

Mjölby kommun har tagit fram en ny översiktsplan för landsbygden och de mindre orterna. I planen föreslås bland annat nya bostadsområden eller utredningsområden i Hogstad, Normlösa, Spångsholm, Sya, Väderstad och Västra Harg. Den innehåller även inriktningar för hur bebyggelsen på landsbygden kan kompletteras. Det finns även övergripande inriktningar för hanteringen av kommunikationer, infrastruktur, parker och friluftsområden.

Miljö och riskfaktorer i Mjölby kommun – en vägledning för planering och bygglov

Kommunen har även tagit fram ett kommunomfattande tillägg till översiktsplanen som beskriver hur kommunen tar hänsyn till olika typer av miljö- och riskfaktorer som har betydelse för var och hur man kan bygga i kommunen.

Kommunfullmäktiges mål och driftramar 2025

Kommunstyrelsen har bett kommunfullmäktige att fastställa 9 mål i mål och budget för 2025-2027 och att tilldela mål till respektive nämnd. Målen utgår från de tre områdena i Vision 2045: livsmiljö, livsvillkor och livskraft. 5 mål kopplas till området livsmiljö, 8 till livsvillkor och 6 till livskraft.

Handslag för Mjölbys budgetförslag innebär förstärkningar av nämndernas ramar genom särskilda prioriteringar med 10,8 miljoner kronor och en återgång till planerat effektiviseringskrav på 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Budgetförslaget ger en resultatnivå på 2,1 procent 2025 och 4,1 procent 2026.

Ge kommuninvånare möjlighet till information - svar på Mjölbyförslag

Mjölby kommun har fått ett Mjölbyförslag om att nämndernas handlingar och protokoll ska publiceras på kommunens webbplats. Nämnderna är positiva till förslaget.

Mjölby kommun inleder arbetet med att publicera kallelsen/föredragningslistan för samtliga nämnder. Nämnderna publicerar beslutsunderlag för offentliga ärenden. Ärenden som är sekretessbelagda, till exempel myndighetsutövning eller som rör enskilda personer ska inte publiceras på kommunens webbplats.

Motion om fruktträd och bärbuskar på förskolegårdar

Moderaterna hade även lämnat in en motion* till kommunfullmäktige om fruktträd och bärbuskar på förskolegårdar. Det handlar om att alla kommunala förskolor som inte har ett fruktträd och bärbuskar ska få minst ett fruktträd och flera bärbuskar.

Mer information

*Motion är ett verktyg för att väcka ett ärende. En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år räknat från det datum då det väcktes på fullmäktiges sammanträde.

Protokoll från kommunfullmäktige den 18 juni 2024 Pdf, 18.7 MB.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: