Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Förbättrad rutin för betygskatalog

Under vårterminen 2024 har Skolinspektionen genomfört tillsyn av Blåklintskolan och Lagmansskolan. En skolinspektion görs för att säkerställa att skolan följer de lagar, regler och riktlinjer som gäller för utbildning. I denna tillsyn har Skolinspektionen undersökt beslut om betyg, dokumentation av betyg och utformning av betygskatalog för årskurs 9.

Det som framkommit i inspektionerna är att båda skolorna behöver förbättra sina rutiner för hur betygskatalogen hanteras och att Blåklintskolan behöver se över sin rutin vid beslut om betyg. I betygskatalogen antecknas elevernas betyg. Skolverket har föreskrifter som säger hur betygskatalogen ska föras och vad den ska innehålla.

Vad händer nu?

För att åtgärda de brister som identifierats kommer utbildningsförvaltningen att uppdatera rutinerna för betygshantering, säkerställa att alla betyg registreras korrekt och informera eleverna om deras rättigheter avseende betygskatalogen. Vi har redan nu sett över och förtydligat rutinen för betygskatalogen på samtliga skolor i kommunen. Vårt mål är att säkerställa en korrekt hantering av betygsdokumentation inför betygssättning i juni 2024.

Enligt Skolinspektionens beslut ska Mjölby kommun vidta nödvändiga åtgärder senast 9 augusti 2024. Åtgärderna kommer även skriftligen att redovisas för Skolinspektionen.

Uppdaterad: