Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Omsorgs- och socialförvaltningen anmäler händelse enligt lex Sarah till IVO

Efter en intern utredning av en avvikelserapport som kom in i mitten av mars gör nu omsorgs- och socialförvaltningen en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tidigare har även en anmälan i ärendet gjorts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), då händelsen är en personuppgiftsincident.

I avvikelserapporten framkommer det att ett protokoll från omsorgs- och socialnämnden, innehållande två individärenden, har skickats i sin helhet till två tjänstepersoner utanför Mjölby kommun via e-post. Sekretessbelagda uppgifter har därmed lämnats ut till obehöriga personer. Avsikten var att skicka ett specifikt beslut, inte hela protokollet. Misstaget upptäcktes direkt och mottagarna av protokollet kontaktades omgående med uppmaning att inte öppna e-postmeddelandet samt att radera det på ett säkert sätt. Det har säkerställts att uppgifterna i protokollet inte har lästs av obehöriga.

Händelsen bedömdes vara en personuppgiftsincident och anmäldes även till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) enligt rutin.

Bedömning efter utredning

Lex Sarah-utredningen har visat att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande trots att händelsen inte har medfört faktiska konsekvenser för de enskilda. Anledningen till bedömningen är att det i verksamheten ska finnas rutiner som säkerställer att personuppgifter alltid hanteras på ett säkert sätt.

Vad händer nu?

Påbörjade och planerade åtgärder:

  • Det behöver utformas interna rutiner för hur diarieföringssystemet ska användas
  • och tydliggöras vilka av behörighetsnivåer som finns och ska finnas i systemet.

Med anledning av att händelsen bedöms vara ett allvarligt missförhållande, görs en anmälas till IVO som granskar ärendet och bedömer om något ytterligare behöver göras för att undvika att liknande misstag sker igen.

Det är genom att uppmärksamma våra fel och brister som vi kan förbättra och utveckla vården och omsorgen – vilket ytterst görs för de vi finns till för. Att alla medarbetare rapporterar in brister eller risk för brist är avgörande för omsorgs- och socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Vi vill ha en lärande organisation. Vi vill att de som får vård- och omsorgsinsatser från oss känner sig trygga med att vi hela tiden jobbar med en kvalitetssäker och professionell vård och omsorg.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelserna betyder att medarbetare som jobbar inom vård och omsorg är skyldiga att rapportera både om missförhållanden och om det finns påtaglig risk för missförhållanden. Utifrån inlämnade rapporter gör omsorgs- och socialförvaltningen en intern utredning. När utredningen är klar fattas beslut om förvaltningen ska göra en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ibland görs en anmälan till IVO innan utredningen startar för att rapporten eller utredningen i ett tidigt stadie visar att avvikelsen är allvarlig.

Uppdaterad: