Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Åtgärder för en budget i balans för omsorgs- och socialnämnden

Omsorgs- och socialnämnden har gett flera olika utredningsuppdrag till omsorgs- och socialförvaltningen. Allt för att utifrån det ekonomiska läget nå en budget i balans. Förvaltningens senaste ekonomiska uppföljning visade ett underskott om cirka 11,6 miljoner kronor för år 2024.

Det är den politiska majoriteten som gemensamt på omsorgs- och socialnämndens möte i förra veckan lämnade över ett antal uppdrag. För utifrån nämndens budgetförutsättningar behöver åtgärder genomföras.

– Vi har förståelse för att det här beslutet kan skapa oro eller funderingar. Vi har ett ansvar för driften av de verksamheter som omfattas inom ramen för vårt ansvar. Detta inom de budgetramar vi blivit tilldelade av kommunfullmäktige. Prognosen för 2024 visar på ett underskott på knappa 12 miljoner kronor, varför vi lagt uppdrag till förvaltningen på ett antal områden i syfte att sänka kostnaderna och nå ett nollresultat. Uppdragen innefattar framtagande av beslutsunderlag för såväl avveckling av verksamhet som omställning och anpassning, säger Anna Johansson, omsorgs- och socialnämndens ordförande (S).

Flera uppdrag för en budget i balans

Följande uppdrag i korthet har getts till förvaltningen med anledning av det ekonomiska läget:

  • Utred en omorganisering av bemanningen av trygghetsvärdar/värdinnor på våra trygghetsboenden samt mötesplatser för äldre i enlighet med tidigare uppdrag.
  • Färdigställ förslaget att införa Bilaga J, vaken natt till jour, inom verksamhetsområdet LSS/socialpsykiatri.
  • Utred och ta fram förslag avseende avveckling av Kungsvägens HVB.
  • Utred och ta fram förslag avseende avveckling av vårdboendet på Sankta Ingrids väg
  • Ny budgetmodell hemtjänsten som bygger på kundernas insatsbehov arbetas fram. Genomför i enlighet med förslaget från förvaltningsekonom. Planera för en implementering inom hela omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområde inför nästkommande verksamhetsår.
  • Genomför föreslagen effektivitetsöversyn av daglig verksamhet inom LSS.
  • Genomför bemanningsprojektet inom ordinärt boende, för implementering under 2024. Ta fram en implementeringsplan för att effektivisera bemanningen även inom särskilt boende och LSS inför 2025.
  • Vakanspröva alla tjänster som utlyses med start från den 1 maj 2024.
  • Förvaltningen och nämnden ska beakta ekonomisk återhållsamhet och restriktivitet i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 27 mars 2024.

Förvaltningen tar nu fram konsekvensanalyser, beräkningar av ekonomiska effekter och förslag på handlingsplaner framåt för samtliga utredningsuppdrag. De flesta av uppdragen ska rapporteras eller delrapporteras till nämndens möte i juni.

Efter yrkande från Moderaterna ska ytterligare förslag på åtgärder som förvaltningen ser för att nå en budget i balans rapporteras till nämnden, vilket också klubbades under mötet.

Bättre utgångsläge än för ett år sedan

Vissa av uppdragen ovan har förvaltningen börjat arbeta med sedan tidigare, vissa är helt nya utredningsuppdrag.

– Vi avslutade 2023 med ett underskott på 40 miljoner kronor. Inom förvaltningen har vi aktivt arbetat för att förbättra vår ekonomiska situation, vilket har gett oss ett bättre utgångsläge än för ett år sedan. Dessutom har kommunfullmäktige beslutat om en rambudgetförstärkning på 20 miljoner kronor inför 2024. Tillsammans tar vi oss an de nya uppdragen och hittar gemensamma vägar framåt, säger Päivi Pannula, förvaltningschef omsorgs- och socialförvaltningen.

Uppdaterad: