Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Omsorgs- och socialförvaltningen anmäler händelse enligt lex Sarah till IVO

En händelse inom hemtjänsten har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta efter att en rapport om missförhållande visar brister i rättssäkerheten vid handläggning och genomförande gällande insatserna digital tillsyn och trygghetslarm.

En lex Sarah-rapport kom in som en avvikelse till förvaltningen i mitten av april och efter analys av händelsen har bedömning gjorts att missförhållandet är allvarligt och har därför anmälts till IVO. Händelsen skedde i hemmet hos en hemtjänsttagare som har beslut om insatsen digital tillsyn via kamera samt trygghetslarm. Vid två tillfällen har kameran tagits ner och utrustningen till trygghetslarmet tagits bort av kunden. Genom sitt agerande bör det tolkats som att hen inte gett sitt samtycke till insatserna. Trots det har kameran och trygghetslarmet installerats på nytt och samma sak skedde igen, där kunden plockade ner kamera och utrustning. Enhetschefen upprättar i mitten av april en avvikelserapport om att verksamheten har brustit när insatsen fortsatte trots att samtycke saknats.

Vad görs nu?

Påbörjade och planerade åtgärder:

  • Tydligare rutiner när kund genom sitt agerande eller verbalt uttrycker att de inte önskar insatsen.
  • Kamera och trygghetslarm har avinstallerats hos kunden.
  • Riktlinje gällande välfärdsteknik och rutin gällande samtycke är under utformning.

Det som händer nu är att IVO granskar att huvudmannens, det vill säga omsorgs- och socialförvaltningens, utredning av missförhållandet följer gällande bestämmelser. Efter det tar man beslut om förvaltningen ska återkoppla ytterligare åtgärder.

Det är genom att uppmärksamma våra fel och brister som vi kan förbättra och utveckla vården och omsorgen – vilket ytterst görs för de vi finns till för. Att alla medarbetare rapporterar in brister eller risk för brist är avgörande för omsorgs- och socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Vi vill ha en lärande organisation. Vi vill att de som får vård- och omsorgsinsatser från oss känner sig trygga med att vi hela tiden jobbar med en kvalitetssäker och professionell vård och omsorg.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelserna betyder att medarbetare som jobbar inom vård och omsorg är skyldiga att rapportera både om missförhållanden och om det finns påtaglig risk för missförhållanden. Utifrån inlämnade rapporter gör omsorgs- och socialförvaltningen en intern utredning. När utredningen är klar fattas beslut om förvaltningen ska göra en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ibland görs en anmälan till IVO innan utredningen startar för att rapporten eller utredningen i ett tidigt stadie visar att avvikelsen är allvarlig.

Uppdaterad: