Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Sagt på kommunfullmäktige 19 mars

Här är några av de punkter som avhandlades på kommunfullmäktige 19 mars. Kommunfullmäktige finns också inspelat och går att se i efterhand.

Revisionsplan för 2024

Revisorerna i kommuner och regioner ska, med stöd av sakkunniga, granska och pröva den kommunala verksamheten enligt kommunallagen och god revisionssed. Syftet med revisionsplanen är att redovisa innehållet i revisionen för aktuellt år. Den handlar om att se om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomisk tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om nämndernas och styrelsens interna kontroll är tillräcklig.

Revisorerna ser skäl att särskilt granska nedanstående områden inom ramen för 2024 års ekonomiska anslag:

  • Myndighetsutövning – bygglov, planberedskap.
  • Samgranskning med regionen – Nära vård.
  • Krisberedskap.

Övriga granskningsinsatser är förslag på uppföljande granskning 2024:

  • Integrations och mångfaldsarbete (2021).

Vattentjänstplan fastställd

Ett förslag till vattentjänstplan har tagits fram av en arbetsgrupp från de avdelningar som till största delen berörs av innehållet i den. Syftet med vattentjänstplanen är att ge förutsättningar för och vara ett planeringsverktyg för kommunens långsiktiga planering av allmänna vattentjänster. Kommunfullmäktige beslutade att anta planen.

Bolagsordningar för kommunala bolag

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslag till reviderad

  • bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Mjölby Svartådalen Energi AB, MSE där bolaget bland annat får ett nytt affärsben att stå på; avfallstjänster
  • bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB
  • bolagsordning för Fastighets AB Mjölby Industribyggnader, FAMI 8.

Interpellationsdebatt – Hur stärker vi skyddet för jordbruksmarken?

Ledamöter i kommunfullmäktige kan lämna in interpellationer för att väcka debatt i aktuella frågor. Moderaterna hade ställt en interpellation* till kommunstyrelsens ordförande om; hur stärker vi skyddet för jordbruksmarken?

Mjölbyförslag

Medborgare kan skicka in förslag till kommunen. Under förra mandatperioden, från oktober 2018 till oktober 2022, har totalt 177 medborgar- och Mjölbyförslag hanterats varav 76 förslag har besvarats eller beviljats helt eller delvis. Förslagen som har genomförts har bland annat handlat om fritidsaktiviteter, förbättring av trafiksituationen och parker och lekplatser.

Protokoll och dokument Länk till annan webbplats.

Se webbsändningen från kommunfullmäktige 19 mars Länk till annan webbplats.

*En interpellation är en fråga av större intresse för kommunen som riktar sig till ett kommunalråd eller nämndsordförande. Det tas inte något beslut i fullmäktige kring en interpellation.

Uppdaterad: