Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Lex Sarah-anmälan till IVO om trygghetslarm

Under hösten har omsorgs- och socialförvaltningen bytt leverantör av trygghetslarm. Detta efter en upphandling. Nu lex Sarah-anmäler förvaltningen brister i utförandet av trygghetslarmen på särskilt boende till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det är med bakgrund av att larmen inte fungerat helt tillfredsställande efter installationer på de kommunala särskilda boendena som anmälan till IVO görs. Förvaltningen bedömer att det finns en risk för allvarligt missförhållande, om trygghetslarmen inte fungerar helt som de ska.

– Ingen person som bor på något av våra särskilda boenden har kommit till skada. Men då vi ser att det är återkommande problem hos leverantören, bedömer vi nu situationen som så pass allvarlig att vi gör en lex Sarah-anmälan, säger Catherine Stolfer Suneson, verksamhetschef område äldre.

Vad görs nu?

I dialog med leverantören så har omsorgs- och socialförvaltningen påtalat flera brister och begärt direkta och effektiva åtgärder omgående.

Genom att verksamheten rapporterar in avvikelser, skapas en helhetsbild av situationen.

Genom att medarbetarna har god personkännedom om de som bor på våra särskilda boenden, säkerställer vi att personer som behöver extra stöd eller tillsyn får det.

Samtidigt startar förvaltningen sin utredning som ska titta på åtgärder som kan göras. Efter utredningen gjorts klar skickas den till IVO som sedan bedömer om fler åtgärder krävs.

En del av vårt kvalitetsarbete

Det är genom att uppmärksamma våra fel och brister som vi kan förbättra och utveckla vården och omsorgen – vilket ytterst görs för de vi finns till för. Att alla medarbetare rapporterar in brister eller risk för brist är avgörande för omsorgs- och socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Vi vill ha en lärande organisation. Vi vill att de som får vård- och omsorgsinsatser från oss känner sig trygga med att vi hela tiden jobbar med en kvalitetssäker och professionell vård och omsorg.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelserna betyder att medarbetare som jobbar inom vård och omsorg är skyldiga att rapportera både om missförhållanden och om det finns påtaglig risk för missförhållanden.

Utifrån inlämnade rapporter gör omsorgs- och socialförvaltningen en intern utredning. När utredningen är klar fattas beslut om förvaltningen ska göra en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ibland görs en anmälan till IVO innan utredningen startar för att rapporten eller utredningen i ett tidigt stadie visar att avvikelsen är allvarlig.

Uppdaterad: