Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Mjölby kommun klättrar 130 placeringar på Kvinnofridsbarometern

Trygga tillsammans i Mjölby kommun

Nu har Kvinnofridsbarometern för 2023 kommit och Mjölby kommun ligger på en hedrande delad 10:e plats och är den kommun i Östergötland som ligger högst. Ett resultat som kommit efter ett gediget förbättringsarbete samt satsningar på kompetensutveckling genomförs genom extra medel från kommunstyrelsen.

I Kvinnofridsbarometern 2023 undersöker riksförbundet Unizon för femte gången kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kommunerna får själva svara på en enkät och beskriva sitt arbete. Det har under 2023 varit 165 kommuner som deltagit. Mellan mätningarna 2021 och 2023 så har kommunen gått från plats 140 till delad 10:e plats.

– När vi fick placeringen 140 för två år sedan så tittade vi på vad vi behövde göra annorlunda. Vi använde sedan den analysen som underlag när vi tog fram handlingsplanen. Vi har fått extra pengar för kompetensutveckling från kommunstyrelsen och har sedan arbetat utifrån det och vår handlingsplan, vilket lett fram till detta fina resultat, berättar Angelika Rudberg, samordnare för arbetet med våld i nära relation.

Utbildningssatsningar

Omsorgs- och socialnämnden äskade och beviljades medel under 2022 hos kommunstyrelsen för en utbildningssatsning mellan åren 2022-2025.

– Att vi nu ser hur vår satsning genom extra medel ger så fint resultat värmer. Jag tänker dels på de människor som får kommunens hjälp och stöd att våga lämna en destruktiv relation. Dels på våra medarbetare som känner sig tryggare i sin yrkesroll utifrån de här kompetensutvecklingsinsatserna. Vilken fin utveckling, säger Anna Johansson, omsorgs- och socialnämndens ordförande (S).

Medarbetare har genomfört flera utbildningar. Kompetensutvecklingen har även bidragit till en ökad kompetens inom våld i nära relation på hela enheten Råd, stöd och behandling tillsammans med enheten Vuxen.

– Den effekt vi ser är att vi kan erbjuda anpassat stöd till målgrupperna i högre utsträckning. Jag tänker också att utbildningarna lett till en bättre samsyn mellan medarbetare, vilket underlättar vårt interna samarbete. Jag tror att fler av de vi hjälper får ett bättre bemötande och att fler erbjuds stöd, säger Madelene Leth, enhetschef Enheten för Råd, stöd och behandling.

Några resultat av utbildningssatsningen är att vi nu:

  • har tre medarbetare på enheten Råd, stöd och behandling som är utbildade för att ge stöd till våldsutövare som vill förändra sitt beteende. Även socialsekreterare från enhet Vuxen har gått utbildningen för att kunna ta emot sådana ärenden och motivera till stöd.
  • har personal som är utbildade i metoden Tryggare barn, en metod att ge stöd till familjer där det kommit in oro gällande våld mot barn.
  • har flera i personalgruppen på enhet Råd, stöd och behandling som är utbildade i att ha barn- och föräldragrupper där barn bevittnat våld. Utifrån utbildningen har vi tagit fram en gruppverksamhet för barn som bevittnat våld, har en förälder med missbruk eller psykisk ohälsa. En gruppomgång för barn respektive föräldrar planeras att starta under våren.

Mjölby är även med och tar fram unik statistik

Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetar samtidigt med ett kvinnofridsprojekt ”SU-Kvinnofrid” på uppdrag av regeringen, där 34 kommuner systematiskt har följt upp över 3 000 ärenden under 2022 och 2023 som rör våldsutsatta. Mjölby kommun är en av de kommuner som varit med och lämnat in statistik. Idag finns ingen motsvarande statistik nationellt om våldsutsatta och stödet de får av socialtjänsten enligt SKR.

Mjölby kommun nämns även i SKR:s slutrapport till regeringen ”Socialtjänstens stöd till våldsutsatta vuxna".

Läs mer om Kvinnofridsbarometern på Unizon Länk till annan webbplats. och SKR:s slutrapport finns att läsa på deras webbplats Länk till annan webbplats..

Texten är en del av en reportageserie där vi lyfter trygghetsskapande insatser som Mjölby kommun gör.

Uppdaterad: