Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Det beslutades på kommunfullmäktige

Den 12 december beslutade kommunfullmäktige om Mjölby kommuns mål och budget för 2024-2026.

Mål och budget består av tre delar: vision och mål, driftbudget och investeringsbudget. Inom vision och mål utgår Mjölby kommun från från Vision 2045 med de tre områdena: livsmiljö, livsvillkor och livskraft. Flera mål är gemensamma för flera nämnder.

– Personalen är vår viktigaste resurs. Det är de som kan verksamheten bäst och kommer att hitta de nya arbetssätten, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande.

Förebyggande insatser

Flertalet politiska satsningar har gjorts inom förebyggande insatser. Det handlar om exempelvis samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF), Effektiv samordning för trygghet men också vräkningsförebyggande arbete.

Den största satsningen är ett tillskott till omsorgs- och socialnämnden på 27 miljoner kronor för att hantera sin ekonomiska situation med sikte på balans i ekonomin vid slutet av 2024.

Investeringsbudgeten speglar kommunens tillväxt genom nya verksamhetsområden inom omsorgs- och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämndens verksamheter. Betydande satsningar sker även fortsatt på framtagande av bostads- och verksamhetsmark.

Budgeten innehåller även infrastruktursatsningar och utökat underhåll av kommunens anläggningar inom fastighet, gata/park samt vatten- och avlopp.

Budgeterat resultat 2024

Budgeterat resultat för 2024 är 13 miljoner kronor, vilket är lägre än önskad resultatnivå. Hög inflation och lågkonjunktur bidrar till sämre ekonomiska förutsättningar. Kommunen har dock samlat tidigare års överskott i en resultatutjämningsreserv som kan användas i sämre tider.

– Vår ekonomi har varit stabil och bra, vilket gör att vi kan ha det här utgångsläget. Reserverna gör att vi kan satsa trots sämre ekonomiska förutsättningar, säger Cecilia Burenby.

Mer information

Kommunfullmäktiges protokoll den 12 december 2023 Pdf, 1.1 MB.

Kommunfullmäktige

Uppdaterad: