Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

IVO avslutar ärende efter lex Maria-anmälan

Efter en händelse på ett särskilt boende i februari gjordes en utredning som ledde till en lex Maria-anmälan i mars till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO har nu kommit med sitt beslut och avslutar ärendet utan att ta några ytterligare åtgärder.

Lex Maria-anmälan gällde en händelse där en Piccline* (se förklaring nedan) hanterats bristfälligt. Skälen för beslutet från IVO är att man bedömer att vårdgivaren uppfyllt sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Samt att IVO bedömer att de åtgärder som redovisats är korrekta utifrån den händelse som har utretts.

Det betyder att IVO nu avslutar ärendet.

– Patienten drabbades inte av en allvarlig vårdskada, men utredningen visade att händelsen var en risk för att en allvarlig vårdskada skulle ske. Efter händelsen har en åtgärdsplan tagits fram. En av åtgärderna var kompetensutveckling för medarbetarna. Det har redan gjorts och det finns en plan för att den utbildningsinsatsen ska vara fortlöpande, säger Hanna Bergkvist, medicinsk ansvarig sjuksköterska.

Andra åtgärder som gjorts och som planeras för i övrigt är:

  • Se över och uppdatera checklista för introduktion på enheten.
  • Plan för utbildning i journalsystem för medarbetare.

* Förklaring Piccline: En perifert inlagd central venkateter är en tunn plastslang som förs in i ett blodkärl på överarmen. Genom slangen kan du få behandling och lämna prover ofta, utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna. Katetern tas bort när du inte behöver den längre.

Uppdaterad: