Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Tillsyn av gruppbostad – IVO påpekar flera brister

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en tillsyn på en av omsorgs- och socialförvaltningens gruppbostäder. Myndigheten kommer nu med sin kritik där brister inom dokumentation, systematiskt kvalitetsarbete samt avsaknad av kompetensutveckling finns med i beslutet.

Tillsynen har pågått under perioden våren 2022 till februari 2023 med en inledande inspektion efter att ett klagomål kommit in till myndigheten. Sedan har IVO och förvaltningen haft dialogmöte, dokumentationsutbyte samt att omsorgs- och socialnämnden har svarat på ett beslut i november 2022. Innan andra beslutet kom den 7 juli 2023 har även IVO gjort en uppföljande inspektion i februari.

I beslutet från den 7 juli konstaterar IVO följande brister:

  • Sammansättning och matchning av brukarna som ska dela på gemensamma utrymmen och personal.
  • Personalens kompetens och kompetensutveckling.
  • Dokumentation i brukares journal.
  • Kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och lex Sarah.

IVO menar att verksamheten inte har kommit till rätta med merparten av de brister som uppmärksammades i tidigare beslut med krav på återredovisning, som fattades i juni 2022.

Förbättringsarbete pågår sedan i höstas

Sedan enhetschefen och arbetsgruppen skapade en handlingsplan i juni 2022 så har det pågått åtgärder utifrån den. Flera åtgärder har gjorts, vissa åtgärder kvarstår och några har bara delvis fullföljts.

– Vi har i dagarna följt upp handlingsplanen och ser att vi behöver intensifiera arbetet med åtgärderna. Gruppbostaden har fortsatt bara tre platser belagda och arbetsgruppen har under våren arbetat med kartläggning av de boendes behov och hur man ska arbeta för goda levnadsvillkor och omvårdnad av god kvalitet, säger Maria Svensson, administrativ chef och ställföreträdande förvaltningschef under semesterperioden.

Från de stödfunktioner som finns på plats inom förvaltningen sedan våren 2023 så fortsätter nu arbetet med att stötta och utbilda i systematiska kvalitetsarbetet inklusive lex Sarah-rapporteringar. Utbildning i dokumentation kommer att prioriteras ytterligare för enheten.

Tillsammans med förvaltningens stödfunktioner kommer vi se till att kompetensutveckla kring systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Detta för att säkerställa tryggheten och säkerheten för brukarna i gruppbostaden. Den metodutvecklingsgrupp som träffats under perioden för tillsynen ska fortsätta sitt gemensamma arbete med sammansättning och matchning av brukare som beviljas plats på gruppbostaden. Det arbetet kommer att gynna hela förvaltningen, förklarar Maria Svensson.

Åtgärder ska redovisas

Omsorgs- och socialnämnden ska redovisa sin inställning till de brister som IVO konstaterat. Samt redovisa de förbättringsåtgärder som pågår, har gjorts eller planeras. Om bristerna inte rättas till eller redovisningen inte kommer in inom angiven tid kan IVO fatta beslut om föreläggande med eller utan vite.

Uppdaterad: