Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Skärpt eldningsförbud i hela Östergötlands län

På grund av den höga brandrisk som är just nu har Länsstyrelsen Östergötland tagit beslut om att skärpa nuvarande eldningsförbud. Det gäller från och med klockan 09.00 den 15 juni och tillsvidare. Beslutet omfattar samtliga kommuner.

Information in English

Due to the high fire risk, the County Administrative Board of Östergötland has decided to tighten the current fire ban, from 09 on June 15. The decision covers all municipalities and applies until further notice.


A stricter fire ban means that it is not permitted to light fires in forests and land located outside densely populated areas. The ban applies to lighting open flames, grilling and burning with solid fuels such as wood, coal, grass or the like. It is also forbidden to light open flames or grill in designated barbecue areas in public places such as bathing areas, parks and outdoor areas.

The public is encouraged to respect the fire ban. A fire that spreads sparks can quickly turn into an uncontrolled blaze, and it is the person who lights the fire or grills that is responsible for safety. In densely populated areas, grilling and cooking is permitted. However, burning twigs and branches on plots of land is forbidden.

What does a stricter fire ban mean?

 • It is forbidden to grill, light open flames, or burn with solid fuels outside cohesively inhabited areas. The ban also applies to designated barbecue areas in public places such as bathing areas, parks and outdoor areas.
 • In cohesively inhabited areas, it is prohibited to light open flames or grill with solid fuels for any purposes other than cooking and grilling.
 • Outside cohesively inhabited areas, it is permitted to use cooking equipment powered by gas or liquid fuel, provided that the device is positioned in such a way that the danger of fire spread, and ignition is low.
 • It is permitted to grill on one’s own plot of land in a barbecue or other cooking device. The device must be designed in such a way that there is no risk of ignition or fire spread.
 • The use of pyrotechnics and the combustion of gaseous or liquid fuels is prohibited.
 • In cohesively inhabited areas, it is permitted to use equipment for cooking that is powered by gas or liquid, provided that the device is positioned in such a way that the danger of fire spread, and ignition is low.

- Just nu är det väldigt torrt runt om i Mjölby kommun så vi uppmanar alla att vara försiktiga och respektera eldningsförbudet, säger Johan Forsgren, räddningschef på Mjölby kommun.

En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand och det är den som eldar eller grillar som ansvarar för säkerheten.

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

För att bränder ska kunna upptäckas tidigt övervakar skogsbrandflyget länets skogar och marker. Den som upptäcker en brand i skog och mark, ska snabbt larma 112 och meddela position för branden.

Det här gäller vid skärpt eldningsförbud

 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även fasta grillplatser på allmän plats som exempelvis badplatser, naturreservat och andra platser utanför tätbebyggt område
 • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning. Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
 • Det är tillåtet för restauranger och liknande verksamheter att grilla och laga mat på eget verksamhetsområde. Grillen måste dock vara utformad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Det är tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att fara för eld och spridning är låg.

Frågor och svar

Får jag grilla på egen tomt eller innergård?

Ja, du får grilla på egen tomt om den befinner sig inom sammanhållen bebyggelse och inte så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Det spelar därför roll var din tomt ligger. Förbudet gäller mot eldning i skog och mark. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen såsom ved, kol, briketter, gräs och grenar utanför sammanhållen bebyggelse.

Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.

Vad gör jag om jag känner röklukt i skogen?

Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Om du vill få eller lämna information kan du ringa till det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Genom att ringa 113 13 minskar du belastningen på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse med minst tre byggnader, som är placerade på minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Får jag grilla med gas?

Ja, förbudet gäller inte grillning/matlagning med gas. Dock uppmanas till stor försiktighet. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Får jag använda stormkök i skog och mark?

Ja, användning av stormkök med exempelvis T-röd som bränsle omfattas inte av eldningsförbudet. Dock uppmanas till stor försiktighet. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Får jag grilla vid iordningsställda grillplatser om de är i eller nära skog och mark?

Nej, förbudet omfattar även grillning och matlagning vid iordningsställda platser.

Går det att få dispens från eldningsförbudet för att elda i skog och mark?

Länsstyrelsen får medge undantag/dispens från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda skäl. Du vänder dig till Länsstyrelsen med ansökan om dispens.

Får jag använda fyrverkeri?

Nej.

Får jag använda campingkök?

Matlagning som innefattar förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen, exempelvis campingkök, omfattas inte av eldningsförbudet, under förutsättning att campingköket är placerat så att fara för eld och spridning är låg. Dock uppmanas till stor försiktighet. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Uppdaterad: