Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Omsorgs- och socialförvaltningen brister i flera punkter enligt IVO

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en tillsyn inom äldreomsorgen i Mjölby kommun. IVO ger omsorgs- och socialnämnden och i förlängningen omsorgs- och socialförvaltningen, kritik inom dokumentation, medicinsk bedömning, läkemedelshantering samt vård i livets slutskede.

IVO fick tidigt under coronapandemin tecken på risker inom äldreomsorgen och myndigheten gjorde många granskningar i hela Sverige. Under 2022–2023 genomför nu myndigheten fördjupade tillsyner av den medicinska vården på särskilda boenden i alla Sveriges kommuner. Tillsynen innefattar en granskning av hälso- och sjukvårdsjournaler, enkäter till sjuksköterskor och patienter samt inspektioner på plats i kommunerna. Det är i den här perioden som Mjölby kommun blivit granskade. I tillsynen har IVO granskat följande områden:

  • Individuell bedömning och kompetensnivå,
  • dokumentation och personalkontinuitet,
  • läkemedelshantering,
  • och vård i livets slutskede.

IVO konstaterar följande brister:

  • den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
  • dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk.
  • läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.
  • vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk.

IVO har inte hittat några brister inom området kontinuitet eller några brister avseende delegering av arbetsuppgifter.

Utvecklingsarbeten pågår redan

Inom flera olika områden pågår utvecklingsarbete som kommer att ge svar på de brister som IVO uppmärksammar. Förvaltningen arbetar på att ta fram utbildning med yrkessvenska för de som arbetar inom förvaltningen och är i behov av att utveckla det svenska språket.

– Kommunen har i samband med IVO:s inspektion identifierat flera områden att arbeta vidare med för en ökad patientsäkerhet. Den mest omfattande insatsen är byte av journalsystem, vilket påbörjades redan under 2022. Det nya journalsystemet har även nyligen uppdaterats och kommer att hjälpa oss att säkerställa dokumentationen enligt gällande lagstiftning, säger Hanna Bergkvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läkemedelshantering är ett gemensamt arbete där regionens läkare till stor del är involverade, kommunen kommer att fortsätta samverkan tillsammans med våra vårdcentraler för att läkemedelshanteringen kommer att ske på ett patientsäkert sätt.

Förbättringsåtgärder ska redovisas

Omsorgs- och socialnämnden ska redovisa tillbaka de förbättringsåtgärder som pågår, har gjorts eller planeras. Redovisningen ska även innefatta uppgifter om tidplan och hur effekten av de åtgärder vi gör ska följas upp. Om bristerna inte rättas till eller redovisningen inte kommer in inom angiven tid kan IVO fatta beslut om föreläggande med eller utan vite.

Uppdaterad: