Mjölby kommun, länk till startsidan

Allmänna bestämmelser

För att en förening ska kunna söka föreningsbidrag och/eller hyra kommunal lokal enligt föreningstaxa krävs att föreningen uppfyller följande bestämmelser. Under respektive bidragsrubrik anges de speciella regler som gäller för de olika bidragsformerna.

  1. Kommunalt bidrag kan utgå till ideell förening med säte i Mjölby kommun[1], som bedriver verksamhet och har den stabilitet och omfattning att ett kommunalt stöd är motiverat.
  2. Förening med säte i annan kommun kan efter särskild prövning erhålla bidrag för verksamhet som bedrivs i Mjölby kommun.
  3. Föreningen ska ha antagit skriftligt utformade stadgar och ha stadgeenligt vald styrelse. Förening ska hålla årsmöte på vilket verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna föredras och godkänns. Förening ska ha ett organisationsnummer hos Skatteverket samt e-post adress.
  4. Föreningen ska ha en vald styrelse och demokratiskt antagna stadgar. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer, vara öppen för alla samt arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering. Med diskriminering avses direkt diskriminering pga. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskidande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
  5. Föreningen ska aktivt arbeta med jämställdhet och fair play. Föreningen ska verka för och i en trygg och drogfri miljö genom att motverka/förebygga användning av droger[2] samt alla former av mobbning/trakasserier och sexuella övergrepp.
  6. Föreningen ska årligen, senast 2 månader efter genomfört årsmöte, uppdatera föreningens kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister. Förening som fått någon form av kommunalt bidrag och/eller hyr kommunal lokal enligt föreningstaxa ska även lämna årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse och revisionsberättelse till kultur- och fritidsförvaltningen.
  7. Föreningen är skyldig att på begäran låta kommunen ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som kan ha betydelse för bidragsgivningen.
  8. För att kunna söka bidrag via ”Webansökan Föreningsbidrag” krävs inloggningsuppgifter som ges av Kultur- och fritidsförvaltningen efter en kortare introduktion/utbildning.
  9. Krav på medlemsavgift och medlemsregister gäller för de föreningar som uppbär bidrag och/eller lokalsubvention. Medlemsavgiften skall vara minst 50 kr/medlem alternativt familjemedlemskap på minst 150 kr/år och familj.

[1] Föreningens medlemmar ska till övervägande del vara mantalsskrivna inom Mjölby kommun.

[2] Med droger avses: snus, tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat.

Undantag

Ekonomiska föreningar samt fackliga och andra organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen är inte berättigade till bidrag och föreningstaxa. Exempel på sådana föreningar/organisationer är personal-klubbar, skol-, student- och föräldraföreningar.

Bidrag ges inte till politisk eller religiös verksamhet. Däremot kan politiska och religiösa föreningar söka bidrag för traditionell kultur- och fritidsverksamhet om den till övervägande del, saknar politiska och religiösa syften och innehåll.

Registrering

För att kunna söka föreningsbidrag och/eller hyra lokal enligt föreningstaxa krävs att föreningen är godkänd och registrerad i kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister. För att bli godkänd och registrerad ska protokoll från möte vid föreningens bildande alternativt årsmöte, stadgar, intyg om organisationsnummer samt blanketten ”Allmänna Föreningsuppgifter” lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen.

Ansökan

Beviljade bidrag utbetalas endast till den sökande föreningens registrerade konto.

Bidrag ska av flersektionsförening sökas av huvudföreningen.

Ansökan skall vara undertecknad av föreningen utsedd firmatecknare eller bidragsansvarig.

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet och att föreningen kan avstängas från möjligheten att erhålla bidrag.

Tolkningsföreträde

Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde av gällande bidragsreglemente.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?