Slam

Det som blir kvar när avloppsvattnet renas kallas för slam. Eftersom slammet är näringsrikt kan man använda det som gödsel på åkrar.

Slammet ligger på tork

I Mjölby kommun är arbetet med avloppsslam certifierat enligt REVAQ och det är enbart godkänt slam som får spridas på våra åkrar. Därför är det viktigt att vårt avloppsvatten är så rent som möjligt.

I slam från avloppsreningsverk finns det gott om fosfor. Fosfor är en begränsad och nödvändig resurs som är viktig att ta tillvara på. När avloppsslam sprids på åkermark återförs fosfor och andra näringsämnen till marken och behovet av konstgödsel minskar.

Kontakt

Tf Driftchef reningsverket

Katrin Norling

Telefon: 010-234 61 28

katrin.norling@mjolby.se

 


Senast publicerad