Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Medborgarna nöjda med Mjölby kommuns service

Mjölby kommun placerar sig på en andraplats av 95 deltagande kommuner gällande medborgarnas inställning till kvalitén på deras kontakt med kommunen. Det framgår av undersökningen Kritik på teknik.

Vart tredje år skickar Mjölby kommun ut undersökningen Kritik på teknik till 1 000 slumpmässigt utvalda medborgare i åldern 18-74 år. Frågorna handlar om resande, gator, vägar, parker och lekplatser. Undersökningen tar även upp frågor kring vatten, avlopp, avfall, avfallshantering och den upplevda kontakten med Mjölby kommun. Totalt svarade 48 procent på enkäten.

Fler positivt inställda jämfört med tidigare undersökning

Ungefär en av fem kommunmedborgare uppger att de varit i kontakt med kommunen i något ärende gällande gator, vägar, parker, vatten, avlopp, sophämtning eller avfallshantering under de senaste 12 månaderna. Av dem är tre av fyra positivt inställda till kontakten de haft med kommunen, vilket är en ökning jämfört med tidigare undersökning.

– Vi vill gärna bli ännu bättre i medborgarnas ögon och arbetar därför vidare med att vara lyhörda för behov och önskemål via kommunens medborgarservice. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete för att vi även fortsättningsvis ska få ett högt betyg i vårt bemötande till våra invånare i Mjölby kommun, säger tekniska nämndens ordförande Anna- Lena Sörenson.

Mjölby kommun har sedan förra undersökningen satsat mycket på att rusta upp lekplatser och vi ser i undersökningen att det har resulterat i fler nöjda medborgare än tidigare år.

– Det är roligt att se hur upprustningen av kommunens lekplatser har uppmärksammats och att det uppskattas av våra medborgare. Vi upplever även att nyttjandegraden har ökat markant sedan vi började arbeta mer aktivt och målmedvetet med det, säger Anna- Lena Sörenson.

Av undersökningen framkommer även att medborgarna är nöjda med hur Mjölby kommun hanterar snöröjning och halkbekämpning.

Resultat av ökad information

Medborgarna är positiva till avfallshämtningen och tillgängligheten till återvinningscentralen i Hulje. Jämfört med tidigare undersökning har kunskapen om vad som är farligt avfall, och var man slänger det, ökat.

93 procent av de som svarade på enkäten anser att kranvattnet i Mjölby smakar gott.

– De är nöjda och känner sig trygga med sitt dricksvatten, säger Anna- Lena Sörenson.

Undersökningen visar även en del förbättringsförslag. Ett exempel på önskemål är att cykelvägarna knyts ihop på ett bättre sätt.

Uppdaterad: