Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Kommunen inför ny organisation

Från 1 januari 2023 får Mjölby kommun två nya nämnder: samhällsbyggnadsnämnden och byggnämnden. Samtidigt bildas en ny samhällsbyggnadsförvaltning.

De tidigare förvaltningarna service- och teknik, byggnadskontoret och räddningstjänsten bildar från årsskiftet, tillsammans med mark och exploatering, den nya samhällsbyggnadsförvaltningen.

Genom den nya organisationen samlar kommunen samhällsbyggnadsfrågorna under ett och samma paraply.

– Samhällsbyggnad är en komplicerad och lång process. Med den nya organisationen får vi ett tydligare arbetsflöde, som gör det lättare att följa upp exempelvis kostnader och projekttid, säger Johan Cöster, förvaltningschef. Jag ser fram emot att få vara med och starta en förvaltning som samordnar frågor kopplade till samhällsbyggnaden.

Det finns behov av att bygga exempelvis fler förskolor, LSS-boenden, skolor och vårdboenden.

Två nämnder

Samhällsbyggnadsnämnden får ett samordnande ansvar för de områden som tidigare fördelats på teknisk nämnd samt bygg- och räddningsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens fysiska planering, kart- och mätfunktioner, GIS (geografiska informationssystem), fastigheter, gata, park, vatten, avlopp, avfall, måltidsservice, lokalvård och räddningstjänstens verksamhet.

Byggnämnden ansvarar för bygglov, mark- och rivningslov, strandskydd, förhandsbesked i byggärenden, tillsyn enligt plan- och bygglagen, myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor och bostadsanpassning.

Fortsatta frågor för kommunstyrelsen

Räddningstjänsten och byggnadskontoret har tidigare varit egna förvaltningar. Mark- och exploateringsfrågorna har hört till kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsen behåller de övergripande exploateringsfrågorna och kommer även fortsättningsvis ha ansvar för den strategiska mark- och vattenanvändningen. Även de fördjupade översiktsplanerna ligger kvar inom kommunstyrelsens ansvar.

Samhällsbyggnadsnämnden har sitt första sammanträde den 18 januari 2023
och byggnämnden den 24 januari 2023.

Uppdaterad: