Mjölby kommun, länk till startsidan

Miljönämndens kvalitetsdeklaration för värmeutvinning

Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens skyldighet att anmäla installation av värmepump för värmeutvinning ur berg, jord eller ytvatten.

Beskrivning av verksamheten

Miljönämnden i Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner handlägger anmälningar som avser värmeutvinning ur berg, jord eller ytvatten. Vi arbetar för att förebygga, förhindra och minimera risker för människors hälsa eller för miljön. Vårt arbete styrs av förvaltningslagen, miljöbalken, lokala föreskrifter och riktlinjer.
Vid handläggningen av en anmälan om värmeutvinning så granskas bland annat avstånd till tidigare anlagda borrhål, fastighetsgränser, vattenkälla och avloppsanläggning. Utöver det kontrolleras även ifall anmälan avser värmeutvinning inom ett vattenskyddsområde eller inte.

Det här kan du förvänta dig av oss

  • Vi håller en hög kompetens och rättssäkerhet i myndighetsutövningen.
  • Vi informerar på ett tydligt sätt och är lätta att nå.
  • Vi fattar beslut i anmälnings-/tillståndsärenden inom högst sex veckor från att kompletta handlingar tagits emot.
  • Vi tar in synpunkter och yttranden från andra förvaltningar i de fall det är nödvändigt, exempelvis då borrning för energibrunn sker nära en kommunal väg.

Det här förväntar vi oss av dig

  • Att du anmäler värmeutvinning i god tid till oss innan anläggningen ska installeras (helst sex veckor innan).
  • Att du skaffar dig den kunskap som krävs för att kunna lämna in fullständiga ansöknings-/anmälningshandlingar
  • Att du är medveten om att du som sökande är ytterst ansvarig för värmepumpsinstallationen.
  • Att du bifogar en kartskiss till din anmälan.
  • Att du ser till att driften sköts.
  • Att ifall du har påträffat, eller misstänker, att din fastighet innehar fornlämningar själv kontaktar Länsstyrelsen innan en installation av värmeutvinning genomförs.

Frågor och synpunkter

Vi arbetar för en god service och en bra kvalitet på det arbete vi utför. Om du har frågor, synpunkter eller klagomål är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?