Mjölby kommun, länk till startsidan

Miljönämndens kvalitetsdeklaration för små avlopp

Kvalitetsdeklarationen är fastställd av miljönämnden januari 2017.

Avloppsanordningar behövs för att rena avloppsvatten från bland annat näringsämnen, organiskt material, bakterier och virus. Otillräckligt renat avloppsvatten ger negativa effekter på hälsa och miljö. Bad- och dricksvatten kan förorenas, sjöar och vattendrag kan skadas av övergödning.

Beskrivning av verksamheten

Miljönämnden i Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner har tillsyn över små avloppsanordningar. Vi arbetar för att förebygga, förhindra och minimera risker för människors hälsa eller för miljön. Vårt arbete styrs av förvaltningslagen, miljöbalken, lokala föreskrifter och riktlinjer, VA-plan och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Vi gör inspektioner, utredningar och beslutar om åtgärder och handlägger ansökningar/anmälningar. Vi ska också vägleda kommuninnevånarna och andra aktörer som bedriver verksamhet i kommunerna genom att informera om små avlopp.

Det här kan du förvänta dig av oss

  • Vi håller en hög kompetens och rättssäkerhet i myndighetsutövningen
  • Vi informerar på ett tydligt sätt
  • Vi fattar beslut i anmälnings-/tillståndsärenden inom sex veckor från att kompletta handlingar tagits emot

Det här förväntar vi oss av dig

  • Att du har kunskap om vilken typ av avloppsanordning du har
  • Att du ser till att driften sköts
  • Att du skaffar dig den kunskap som krävs för att kunna lämna in fullständiga ansöknings-/anmälningshandlingar

Frågor och synpunkter

Vi arbetar för en god service och en bra kvalitet på det arbete vi utför. Om du har frågor, synpunkter eller klagomål är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?