Mjölby kommun, länk till startsidan
Anslaget:
Kungörelse

Kungörelse om samråd för Detaljplan i Mjölby för Ånetorp (del av Ånetorp 1:7 m.fl.)

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett samrådsförslag till Detaljplan för Ånetorp (del av Ånetorp 1:7 m.fl.) i Mjölby.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-10-17 §139 att stadsbyggnadskontoret kan skicka ut detaljplaneförslaget på samråd. Detaljplanen föreslår 6 stycken bostadsfastigheter i form av friliggande småhus samt syftar till att säkerställa att en trygg gatuanslutning till väg 969 kan ske samt att naturvärden inom planområdet kan bibehållas. Detaljplanen syftar även till att den nya bebyggelsens utformning ska gå i linje med den befintliga bebyggelsekaraktären som finns i Lycketorp.

Planen bedöms inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd sker mellan 30 oktober till och med 11 december 2023. Ett öppet hus kommer att hållas i stadshusets entré, Burensköldsvägen 11 i Mjölby den 28 november mellan klockan 16.30 och 17.30.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det senast den 11 december. Synpunkter ska lämnas skriftligt via epost: samhallsbyggnad@mjolby.se eller i brevform till Mjölby kommun, Stadsbyggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby. Det går också bra att lämna in synpunkter via medborgarservice.

Planförslaget hittar ni från samrådtidens start på detaljplanens hemsida: Detaljplan för Ånetorp (del av Ånetorp 1:7 m.fl.)