Frågor och svar om Mjölkulla reningsverk

Mjölkulla reningsverk

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring Mjölkulla och verksamheten.

Varför har vi reningsverk?

Vattnet vi använder hemma blir ganska smutsigt. I reningsverket renas vattnet innan vi släpper tillbaka det till naturen igen. De olika stegen i reningsverket tar hand om toalettpapper, kiss, bajs, duschvatten och diskvatten.

Reningsverket är inte byggt för att rena vattnet från kemikalier eller läkemedel. Därför är det viktigt att vi tänker på hur man använder avloppet.

Vad är en pumpstationoch vad har den för uppgift?

Alla vattenledningar är inte byggda med självfall, ibland behöver vattnet hjälp för att ta sig vidare. En pumpstation samlar upp vatten från ett område, exempelvis hushållsspillvatten* från ett bostadsområde. När pumpstationen fylls upp till en viss nivå pumpas vattnet vidare till reningsverket.

*Spillvatten är samma sak som avloppsvatten, det vill säga det vatten som kommer från toalett, dusch, disk mm.

Vad är det som luktar från reningsverken?

På ett reningsverk arbetar man kontinuerligt med att minimera risken för lukt.

Hur mycket lukt det blir beror delvis på vad som spolas ner i avloppet. Därför är det viktigt att inte spola ner produkter till exempel matrester, fett och olja.

Det finns också andra lukter som kan uppstå vid processerna i ett reningsverk. Det är inte heller ovanligt att man känner lukter när slambilen kommer och tömmer slam från enskilda avlopp. Rötgaskammare och slamproduktion kan också ge lukter.

Hur mycket avloppsvatten renas i
Mjölby kommun per dygn?

Varje dag renas ungefär 6-7000 kubik vatten från hushåll, kommunala verksamheter och företag på Mjölkulla reningsverk.

Hur mycket vatten som kommer in till verket varierar lite beroende på säsong och på hur mycket det regnar eller snöar. Det ska egentligen inte komma in regnvatten i ledningarna, men det är ett vanligt problem vid reningsverk. Det vatten som tränger in i ledningarna som inte hör hemma där kallas ovidkommande vatten.

Får man spola ner mediciner på toaletten?

Nej. Avloppsvatten renas innan det släpps ut i naturen, men spolar man ner ämnen som inte hör hemma i avloppet finns risken att man påverkar miljön.

Läkemedel och hormoner renas inte vid reningsverk och kan ställa till med stora problem i miljön. Lämna in gamla läkemedel på apoteket.

Vad får man spola ner i toaletten?

Man ska bara spola ner toapapper, kiss och bajs. Inget annat.

I början av reningsverket finns ett rensgaller som tar emot alla stora partiklar som spolas ner. Rensgallret är främst till för att ta emot det toalettpapper som inte hunnit brytas ner innan det når reningsverket. I rensgallret har vi hittat både ett och annat som inte bör finnas i avloppsvattnet, mobiltelefoner, strumpor, batterier, leksaker och så vidare. En del saker, som till exempel tops, är så små att de går igenom rensgallret och ställer till problem längre in i reningsverket.

Hur stor är en avloppsledning?

En avloppslednings storlek kan variera. Ofta är ledningarna lite mindre inne i bostadsområden, och större när ledningarna börjar närma sig reningsverket. Det beror på att man beräknar storleken på ledningen utifrån hur mycket vatten som ska färdas där och att vattnet håller rätt hastighet till verket. I ett bostadsområde är avloppsledningen ungefär 20 centimeter i diameter.

Var släpps det renade vattnet ut?

Det renade vattnet från Mjölkulla släpps ut i Svartån.

Kan man dricka vattnet när det kommer ut från reningsverket?

Nej. Vattnet som används i dricksvattenproduktion renas och behandlas innan det når våra kranar. Råvattnet behandlas genom exempelvis filtrering, kemisk rening, biologisk rening, desinfektion genom klor eller UV-ljus och pH-justering.

Hur ofta och hur kontrolleras dricksvattnet?

Det kommunala dricksvattnet i Mjölby kommun kontrolleras regelbundet genom analyser både i vattentäkter, vattenverk, i ledningsnätet samt hos konsumenter. Totalt tar vi cirka 200 prover per år.

Vattnet i Mjölby kommun visar en stabil kvalitet som har god marginal till Livsmedelsverkets gränsvärden.

Har vi hårt eller mjukt vatten,
och vad är det för skillnad?

I Mjölby kommun har vi medelhårt vatten. Hårdheten beror på hur mycket mineraler vattnet innehåller, främst kalcium och magnesium.

Hårt vatten är inte skadligt för hälsan, men kan påverka annan användning av vattnet. Det kan till exempel bildas beläggningar i handfat, på kranar eller dricksglas.

Har man ett hårdare vatten kan man behöva anpassa mängden tvättmedel, doseringen står oftast på förpackningen. Om man vill ha ett mjukare vatten kan man i egen regi installera ett avhärdningsfilter till fastigheten.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Det finns krav från både EU:s vattendirektiv och de svenska miljökvalitetsmålen att vi ska skydda våra vattentäkter genom att upprätta vattenskyddsområden. I Mjölby kommun finns det vattenskyddsområden till alla kommunala vattentäkter med undantag av vattentäkten i Önnebo.

Inom ett vattenskyddsområde begränsas användning av kemikalier, hantering av petroleumprodukter, anläggande av värmepumpar, spridning av gödsel, utsläpp av avloppsvatten och täktverksamhet. Vissa verksamheter kan vara helt förbjudna.

Olika bestämmelser kan gälla för olika vattenskyddsområden, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller inom det vattenskyddsområde som du bor eller verkar i.

När ett vattenskyddsområde har upprättats sätts skyltar upp för att uppmärksamma inblandade vid exempelvis en trafikolycka om att snabba åtgärder behövs om bensin eller olja läcker ut. Om det inträffar en olycka inom ett vattenskyddsområde ska man ringa SOS-alarm: 112.

Vart tar dagvattnet vägen?

Det leds ut orenat ut i ett närliggande vattendrag. Därför är det viktigt att tänka på att inte tvätta bilen på gatan. Partiklar från bilen, tvättmedel och avfettningsmedel är exempel på ämnen som inte är bra att spola rakt ut i närmsta vattendrag.

Kan vi få komma på studiebesök?

Ja, välkommen! Vi tar emot studiebesök av både privatpersoner och skolklasser eller organisationer. Hör av er till reningsverkets mailadress för att boka in en tid.
VA-Verket@mjolby.se

Kontakt

Mjölkulla reningsverk

Telefon: 070- 2812734

Senast publicerad