Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan i Mjölby för Nornan 2 (Parkskolan)

Byggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Parkskolan för att möjliggöra försäljning och ombyggnation till bostäder eller centrumverksamheter. Planen var utställd för granskning hösten 2021. Antagande planeras ske juni 2023.

Planområdet omfattar Parkskolan

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Parkskolan har inte använts för skoländamål på flera decennier och kommunen har för avsikt att sälja fastigheten. För att den ska kunna användas till något annat än offentlig verksamhet behövs en ny detaljplan. Inriktningen är att möjliggöra såväl bostäder som centrumverksamheter som t.ex. kontor eller hotell.

Byggnaden har höga kulturmiljövärden. Dessa behöver skyddas i detaljplanen. Även de höga bullernivåerna kopplade till närheten till järnvägen behöver hanteras utan att skada kulturmiljövärdena.

Vad händer just nu?

Nästa steg i arbetet är att kommunen ska anta detaljplanen. Detta beräknas ske i juni 2023.

Plankarta, antagandehandling Pdf, 1001.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning, antagandehandling Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande
Då granskningsutlåtandet innehåller personuppgifter kan det inte publiceras på hemsidan. Om du önskar ta del av granskningsutlåtandet är du välkommen att kontakta planhandläggaren, se rutan med kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Granskning av planförslaget pågick 15 oktober - 12 november 2021


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 479 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Samråd om planförslaget pågick 18 juni - 6 september 2021.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 658.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Magnus Hultegård
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?