Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Eldslösa norra i Mjölby

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av Mjolby 43:9 och 40:7 m.fl (Norra Eldslösa). Planområdet är cirka 8 hektar. Området ligger intill Bockarpsvägen i öster och bostadsområdet Sjunningsfält i väster. Detaljplanens syfte är att utreda möjligheten att anlägga en ny skola i planområdet samt möjliggöra för bostäder i form av villatomter. Dessutom sparas gröna korridorer för att bevara områdets rekreations- och naturvärden i så hög grad som möjligt.

Planområdet omfattar området mellan Sjunningsfält i väst och Bockarpsvägen i öster. I norr finns Måndalens rekreationsområde.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Mjölby kommun växer och är i stort behov av både utrymme för nya skolor och bostadsområden.

Planområdet är cirka 8,3 hektar och beläget i Eldslösa knappt 2 kilometer från Mjölby centrum. Området avgränsas av Bockarpsvägen i öster, bostadsområdet Sjunningsfält i väster och skogmark i söder och i norr.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny skola i planområdet samt bostäder i form av villor. Planen syftar till att säkerställa att planerade bostäder och skola i så stor grad som möjligt anpassar sig till nuvarande terräng och omgivning.

Detaljplanens mål är att tillgodose efterfrågan på en ny grundskola i årskurs F-6 och nya småhus i Mjölby tätort. Målet är också att säkerställa att naturstråket i västra delen av planområdet bevaras så att tillgängligheten till rekreationsskog fortsatt är hög.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-13 §158 att anta detaljplanen.

Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla 2022-12-20.

Detaljplanen har vunnit laga kraft i juni 2023

Protokoll Pdf, 106.8 kB.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 502.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning med behovsbedömning Pdf, 8.4 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 794.4 kB.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Nedan kan du läsa om vad som har hänt i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 24 mars 2020 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Startbeslut Word, 28.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor

Caroline Ekman Gyllemark
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?