Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Viringe verksamhetsområde i Mjölby

Stadsbyggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för verksamhet- och industrimark i anslutning till Viringe. Planområdet ligger intill och söder om befintliga Viringe, väster om riksväg 32.

Planområdet omfattar mark väster om norr om befintliga Viringe längs E4:an samt söder om befintliga Viringe. Planområdet ligger väster om riksväg 32.

Karta över planområdets ungefärliga läge.

Kort om detaljplanen

För att möta behovet av verksamhets- och industrimark i Mjölby har ett detaljplanearbete påbörjats för att utreda var det kan vara lämpligt för planläggning av verksamhets- och industrimark.

Närheten till E4 innebär stora möjligheter men också krav på att god trafikföring kan ske vid Viringe och i närområdet i samband med ett utbyggt verksamhetsområde. Detaljplanen tittar också på möjligheten att eventuellt utöka verksamhetsmark för de fastigheter som ligger längs E4 och trafikplatsen i norr.

Upprättållande av naturvärden och grönstråk ska säkerställas, liksom allmänhetens tillgång till skogen.

Vad händer just nu?

Planarbetet är i tidigt skiss- och utredningsarbete.


Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i startskedet. Nedan kan du läsa om planprocessen.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 14e december 2021 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Planuppdrag Word, 733.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Maria Högberg
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?