Mjölby kommun, länk till startsidan

Detaljplan för Hulje västra i Mjölby

Byggnadskontoret arbetar just nu med att ta fram en ny detaljplan för verksamheter och industri i Mjölby. Planområdet ligger i Huljeområdet och avgränsas av E4:an, riksväg 50 och Kungsvägen.

Planområdet omfattar ett område mellan E4, riksväg 50, Kungsvägen och Hogstadvägen som är cirka 30 hektar stort.

Karta över planområdet.

Kort om detaljplanen

Det är stor efterfrågan på tomter för att etablera verksamheter och industrier i Mjölby. Byggnadskontoret har därför fått i uppdrag att planera för ett nytt verksamhetsområde i västra Hulje. Området är cirka 30 hektar stort och har varit utpekat i kommunens översiktsplan sedan länge. Området ligger i direkt anslutning till trafikplats Hulje och omges av E4 och riksväg 50 vilket ger det ett mycket bra läge för exempelvis logistik och tillverkning. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra storskaliga industri- och logistikverksamheter utmed riksvägarna och blandade, mindre verksamheter inklusive komplement som restaurang och kontor intill äldre gård. Bebyggelsen ska ta hänsyn till läget vid en av Mjölbys entréer och synligheten från de stora vägarna runt omkring. Här avsätts också en tomt för att möjliggöra en framtida räddningsstation med närhet till de större vägarna och centralortens huvudleder.

Väg 942 blir områdets genomfartsväg och kompletteras med två mindre lokalgator. Dessutom planeras en stor grönyta som tar hand om det dagvatten som kommer att alstras när mark hårgörs. Dagvattenytan anpassas till de ökade regnmängder som klimatförändringarna ger upphov till.

Området består idag av åkermark samt en äldre gård med tillhörande trädgård. Vissa naturvärden finns. De är främst kopplade till en lönnallé och stora uppväxta almar i anslutning till gården samt en åkerholme i områdets västra del. Planen syftar till att bevara dessa.

På åkerholmen, som finns i områdets västra del, har man gjort ett större fynd av fornlämningar. Dessa ska bevaras och bli mer tillgängliga för allmänheten.

Vad händer just nu?

Planförslaget var ute på granskning den 22a april till den 29e maj 2023. Planen förbereds nu för antagande. Beslut om antagande väntas kunna fattas i höst.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan tas fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen och går igenom ett antal skeden innan den kan antas och få laga kraft. Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Nedan kan du läsa om vad som har hänt tidigare i planprocessen och läsa de utredningar som tagits fram under arbetets gång.

Flödesschema som visar att detaljplanen befinner dig i planbeskedskedet.

Detaljplaneprocessen med aktuellt skede markerat i gult.

Planförslaget var ute på granskning den 22a april till den 29e maj 2023.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Planbeskrivning Pdf, 6.7 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3.3 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 609.1 kB.

Samråd om planförslaget pågick 6 april-18 maj 2020.


Planhandlingar:

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.

Tillägg till samrådshandling Pdf, 142.5 kB.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutade den 22 oktober 2019 att detaljplanearbete ska påbörjas.


Protokollsutdrag

Beslut om planuppdrag Pdf, 60.3 kB.

Kontakt för frågor och synpunkter på planförslaget

Anna Lennartsson
Planarkitekt

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?